Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Documenten per thema - vanaf 2001

 

 


INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN  

ADVIES 2199 van 05.02.2021
Invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19

ADVIES 2195 van 26.01.2021
Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk – Ad-hoc kader

ADVIES 2194 van 20.01.2021
Advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2021

ADVIES 2193 van 21.12.2020
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie

ADVIES 2192 van 21.12.2020
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2021
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2021

RAPPORT 121 van 16.12.2020
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 2190 van 15.12.2020
Bijkomende projecten ten gunste van risicogroepen voor jongeren onder de 26 jaar – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013

ADVIES 2189 van 15.12.2020
Follow-up van advies nr. 2181 - Alternatieve oplossingen voor de verenigingsactiviteiten - Gevolgen van de vernietiging van de relancewet

ADVIES 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ADVIES 2186 van 24.11.2020
Coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques

ADVIES 2183 van 27.10.2020
Wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren

ADVIES 2182 van 27.10.2020
Ontwerp van actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021

ADVIES 2181 van 27.10.2020
Wetsvoorstel betreffende het verenigingswerk

ADVIES 2180 van 27.10.2020
Opvolging van het advies nr. 2.179 - Financiering compensatie werkgeverskost gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie

ADVIES 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

ADVIES 2178 van 29.09.2020
Wetsvoorstel met betrekking tot de elektronische verzending van arbeidsrechtelijke documenten

ADVIES 2177 van 29.09.2020
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2020-2021

ADVIES 2175 van 29.09.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 - Onderwijs en opleiding

ADVIES 2174 van 14.07.2020
Vaderschapsverlof en geboorteverlof - Wetsvoorstellen

ADVIES 2173 van 14.07.2020
Wetsvoorstel – Verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding wettelijke samenwoning

RAPPORT 119 van 14.07.2020
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

RAPPORT 118 van 14.07.2020
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2019

ADVIES 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

ADVIES 2171 van 30.06.2020
Wetsvoorstel teneinde de resterende bedragen bij niet-gebruik van maaltijd- en ecocheques door te storten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken

ADVIES 2168 van 30.06.2020
IAO - Voorlegging aan het parlement van Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk en bijbehorende aanbeveling nr. 206, in juni 2019 aangenomen in de Internationale Arbeidsconferentie

ADVIES 2165 van 26.05.2020
Projecten voor risicogroepen en projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2163 van 28.04.2020
Begeleidend advies bij de brochure “Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen”

ADVIES 2162 van 28.04.2020
Wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2158 van 19.02.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau

ADVIES 2157 van 19.02.2020
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: ontwerp van vragenlijst voor de editie 2020 en ontwerp van kb

ADVIES 2156 van 18.02.2020
Loonkloof tussen mannen en vrouwen – Wetsvoorstellen

VERKLARING nr. 1 van 22.01.2020
Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

ADVIES 2154 van 17.12.2019
Wetsvoorstellen met betrekking tot het vaderschapsverlof en geboorteverlof

ADVIES 2153 van 17.12.2019
Wetsvoorstellen met betrekking tot het moederschapsverlof

ADVIES 2152 van 17.12.2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
- Werkgeversbijdragen voor 2020
- Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2020

ADVIES 2151 van 17.12.2019
Single permit : voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

ADVIES 2150 van 17.12.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2020

ADVIES 2148 van 26.11.2019
Kunstenaarsstatuut - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172 bis van de programmawet (I) van 24 december 2002

ADVIES 2147 van 26.11.2019
Omzetting van Richtlijn EU 2018/957 van het Europees Parlement en van de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

ADVIES 2145 van 22.10.2019
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

ADVIES 2140 van 16.07.2019
Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de opheffing van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

ADVIES 2139 van 16.07.2019
Fonds voor sluiting van ondernemingen - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

RAPPORT 114 van 16.07.2019
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2018

ADVIES 2135 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit - Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/59/Euratom - De opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

ADVIES 2134 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure

RAPPORT 113 van 28.05.2019
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2133 van 28.05.2019
Editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

ADVIES 2132 van 23.04.2019
Sluitingswet van 26 juni 2002 – Wijziging van de Cao nr. 32 bis

ADVIES 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

ADVIES 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

AANBEVELING 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

ADVIES 2126 van 27.03.2019
Ontwerp van koninklijk besluit – Bevoegdheidsuitbreiding sociaal inspecteurs RSZ – Controle op het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

ADVIES 2125 van 27.03.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven

ADVIES 2123 van 26.02.2019
- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging ARBIS
- Ontwerp van koninklijk besluit - Medische blootstellingen
- Ontwerp van koninklijk besluit - Diergeneeskundige blootstellingen

ADVIES 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

ADVIES 2120 van 26.02.2019
Kunstenaarsstatuut – Follow-up van advies nr. 2061 – Invoering van het platform Artist@Work

ADVIES 2118 van 29.01.2019
Adviesaanvraag betreffende het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 (klein verlet)

ADVIES 2117 van 29.01.2019
Politiek verlof – Aanpassing aan de integratie van OCMW in gemeente – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2113 van 29.01.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2019

ADVIES 2110 van 18.12.2018
Wijziging van de sluitingswet van 26 juni 2002 en van de cao nr. 32 bis

ADVIES 2109 van 18.12.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2019

ADVIES 2108 van 18.12.2018
Arbeidsdeal

ADVIES 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

ADVIES 2106 van 12.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2105 van 13.11.2018
Zware beroepen – Advies met het oog op de opstelling van een lijst met criteria betreffende blootstelling aan risico's van zwaar werk en verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, nachtarbeid en zware beroepen

ADVIES 2102 van 23.10.2018
Arbeidsdeal – Versoepeling van de voorwaarden voor de vrijstelling van socialezekerheids-bijdragen voor de op de cao nr. 104 gebaseerde vergoedingen

ADVIES 2099 van 25.09.2018
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Evaluatie en voorstellen in verband met de reglementering inzake re-integratie

ADVIES 2098 van 25.09.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties

ADVIES 2097 van 25.09.2018
Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3de lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ADVIES 2096 van 25.09.2018
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring

ADVIES 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

RAPPORT 112 van 25.09.2018
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2093 van 24.07.2018
Aanpassing van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Flexi-jobwerknemer ter beschikking gesteld door een uitzendbureau

ADVIES 2091 van 24.07.2018
Cao nr. 108 - Artikel 40 - Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

ADVIES 2090 van 26.06.2018
Platform voor overleg tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van vrijwillige terug-keer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet tot bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

ADVIES 2089 van 26.06.2018
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

ADVIES 2088 van 26.06.2018
Evaluatie van de bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen van de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector, zoals voorzien door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

ADVIES 2087 van 22.05.2018
Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

ADVIES 2085 van 22.05.2018
Studentenarbeid - Ratio legis arbeidsrechtelijke studentenregelgeving - Definitie begrip student

ADVIES 2084 van 23.05.2018
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS

MEDEDELING 13 van 27.02.2018
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (gewijzigd door cao nr. 103 bis, 103 ter en 103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ADVIES 2081 van 27.02.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte

ADVIES 2078 van 27.02.2018
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst

ADVIES 2076 van 21.02.2018
- een ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling;
- een ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van biociden in het kader van duurzame ontwikkeling;
- een ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van biociden voor de periode 2018-2022 en
- een ontwerp van kb betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

ADVIES 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2074 van 29.01.2018
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2018

ADVIES 2072 van 29.01.2018
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 - Notie “kind met een handicap”

ADVIES 2070 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van gedeeltelijke dagen

ADVIES 2069 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit – Afschaffing van de dubbele indexering van de forfaitaire lonen die van toepassing zijn op de gelegenheidswerknemers van de horeca, de land- en tuinbouw en op de werknemers wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien bestaat in de horeca

ADVIES 2068 van 29.01.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2018

ADVIES 2066 van 19.12.2017
- Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015

- Outplacement - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.10.2007

ADVIES 2065 van 29.11.2017
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie

ADVIES 2062 van 28.11.2017
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 2061 van 28.11.2017
Sociaal statuut van de kunstenaars - Bijwerking van de adviezen nrs. 1.744, 1.810 en 1.931

ADVIES 2055 van 24.10.2017
IAO - 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2018) - Rapport V (1) - Een einde stellen aan geweld en pesterijen tegen mannen en vrouwen in de arbeidswereld

RAPPORT 107 van 04.10.2017
Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018

RAPPORT 106 van 04.10.2017
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 2051 van 26.09.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal bepalingen van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

ADVIES 2050 van 18.07.2017
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwil-ligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk

ADVIES 2049 van 18.07.2017
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen inzake veiligheidsverificaties

ADVIES 2048 van 18.07.2017
Mantelzorgers – Voorstel tot omkaderende sociaalrechtelijke maatregelen

ADVIES 2046 van 18.07.2017
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2017-2018

ADVIES 2044 van 18.07.2017
Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 104 van 18.07.2017
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Eindrapport van België

RAPPORT 103 van 18.07.2017
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 2043 van 28.06.2017
Studentenarbeid – Begrip student – Alternerend leren – Wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten

ADVIES 2041 van 28.06.2017
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Bevoegdheden van de inspectiediensten – Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

ADVIES 2040 van 28.06.2017
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake werk

ADVIES 2036 van 23.05.2017
Activerend beleid bij herstructureringen – Wijziging van het KB van 9 maart 2006 en het KB van 3 mei 2007

ADVIES 2034 van 23.05.2017
Wetsvoorstel betreffende de samenlevingsdienst

ADVIES 2033 van 23.05.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

ADVIES 2032 van 07.04.2017
Verlenging van de gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

ADVIES 2027 van 21.03.2017
Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006

ADVIES 2026 van 21.03.2017
IPA 2017-2018 -Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 2022 van 24.01.2017
Hervorming van de sociale inspectiediensten – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij het besluit van 1 juli 2011

RAPPORT 102 van 24.01.2017
Wet van 26 december 2013 – Opzeggingstermijnen en afschaffing van de proeftijd

ADVIES 2015 van 20.12.2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2017
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2017

ADVIES 2014 van 20.12.2016
Ouderschapsverlof – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft

ADVIES 2013 van 20.12.2016
Cao nr. 103 ter – Stelsel van tijdskrediet

ADVIES 2012 van 20.12.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

ADVIES 2011 van 20.12.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2017

ADVIES 2008 van 07.12.2016
Rondetafel "Werkbaar werk" – Voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

ADVIES 2005 van 22.11.2016
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2016-2017

RAPPORT 101 van 22.11.2016
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatiewet – Opvolging van het advies nr. 1.970

ADVIES 2004 van 25.10.2016
Systeem van de werkgeversgroeperingen – Gevolggeving aan advies 1.890 en 1.905 – Monitoring

ADVIES 2000 van 25.10.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1995 van 27.09.2016
Studentenarbeid – Omzetting van het contingent van 50 dagen studentenarbeid in uren

ADVIES 1993 van 27.09.2016
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 1992 van 27.09.2016
Richtlijn 2015/1794 – Zeevarenden – Omzetting in Belgisch recht

RAPPORT 100 van 21.09.2016
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 1989 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexi-jobs betreft en tot aanpassing van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot doelgroepverminderingen

ADVIES 1988 van 19.07.2016
Evaluatie van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

AANBEVELING 26 van 19.07.2016
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

ADVIES 1987 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing

ADVIES 1986 van 19.07.2016
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017

RAPPORT 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

RAPPORT 98 van 19.07.2016
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 1985 van 07.06.2016
Uitzendarbeid – Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.807 van 17 juli 2012 en nr. 1.972 van 23 februari 2016 – 48-urenregel – Archivering

ADVIES 1984 van 07.06.2016
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet en voorontwerpen van koninklijke besluiten

ADVIES 1982 van 04.05.2016
Detachering van werknemers – Omzetting van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

ADVIES 1981 van 27.04.2016
Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

ADVIES 1979 van 13.04.2016
Vereenvoudiging van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers

ADVIES 1978 van 13.04.2016
Zondagsarbeid – Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971

ADVIES 1975 van 23.02.2016
Sollicitaties – Antwoorden aan sollicitanten

ADVIES 1973 van 23.02.2016
Het systeem van de werkgeversgroepering – Follow-up van de adviezen nr. 1.890, nr. 1.905 en nr. 1.925 – Verlenging van de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 juni 2015

ADVIES 1972 van 23.02.2016
Uitzendarbeid - Gevolggeving aan advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 - 48-urenregel

ADVIES 1971 van 26.01.2016
Flexi-jobs – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1970 van 26.01.2016
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatieswet

ADVIES 1968 van 26.01.2016
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

ADVIES 1967 van 26.01.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016

ADVIES 1966 van 15.12.2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2016

ADVIES 1963 van 27.10.2015
Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1962 van 27.10.2015
Zesde staatshervorming – Bevoegdheidsoverdracht – Ervaringsfonds – Ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1961 van 27.10.2015
Strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao’s en wettigheidsbeginsel

AANBEVELING 25 van 27.10.2015
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen

ADVIES 1956 van 05.10.2015
datamining en de datamatching – Ontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties – Opvolging NAR-advies nr. 1.944

RAPPORT 94 van 05.10.2015
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren − Tweede voortgangsrapport

ADVIES 1955 van 14.07.2015
De rol van het arbeidsauditoraat - Ontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitiengen

ADVIES 1954 van 14.07.2015
Risicogroepen - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1953 van 14.07.2015
Verplichting tot inschrijving als werkzoekende – Kennisgeving van deze verplichting tot inschrijving aan de werkzoekende

ADVIES 1952 van 14.07.2015
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan

ADVIES 1951 van 14.07.2015
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2015-2016

ADVIES 1950 van 14.07.2015
Programmawet van 2015 - Adviesaanvraag over twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van afdeling 2 van hoofdstuk 2 over de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector

ADVIES 1949 van 14.07.2015
Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering artikel 71 van het voorontwerp van programmawet

RAPPORT 92 van 14.07.2015
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 1946 van 24.06.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars - Follow-up van de adviezen nr. 1.744, nr. 1.810 en nr. 1.931 - Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit - Werking van de Commissie "Kunstenaars" en model van de kaart en van het visum "kunstenaars"

ADVIES 1944 van 24.06.2015
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

ADVIES 1942 van 24.06.2015
Initiatiefadvies over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS voor het sociaal overleg

ADVIES 1940 van 26.05.2015
Voorontwerp van wet tot wijziging van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 – Wijziging van de procedure voor de overdracht van loon

ADVIES 1939 van 26.05.2015
Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers  Verbod van betaling van loon in cash

ADVIES 1938 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructure-ring en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bis van 27 april 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ADVIES 1937 van 27.04.2015
Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1936 van 27.04.2015
Ontwerp van koninklijk besluit – Verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1931 van 24.03.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars – Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen – Follow-up van de adviezen nr. 1744 en nr. 1810

ADVIES 1929 van 24.03.2015
Verhoging van de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheques tot een totaalbedrag van 8 euro – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

ADVIES 1927 van 24.02.2015
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1926 van 24.02.2015
Elektronische ecocheques

ADVIES 1925 van 24.02.2015
Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 1.905 Problematiek BTW-plicht - Verlenging geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014

ADVIES 1923 van 24.02.2015
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling

ADVIES 1922 van 27.01.2015
Jaarverslag 2013 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1921 van 21.01.2015
Nieuw tarievenbeleid van de NMBS

ADVIES 1920 van 16.12.2014
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2015

RAPPORT 91 van 19.11.2014
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

RAPPORT 90 van 19.11.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Advies nr. 1.817 en rapport nr. 86

ADVIES 1915 van 05.11.2014
Nationaal rapport inzake de toepassing van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

ADVIES 1913 van 05.11.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 - Vaststelling van de taal op het etiket van stoffen en mengsels

ADVIES 1912 van 30.09.2014
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

ADVIES 1908 van 15.07.2014
Regelgeving inzake betaald educatief verlof-Ontwerp van koninklijk besluit-Schooljaar 2014-2015

RAPPORT 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

RAPPORT 86 van 27.05.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stage-plaatsen – Advies nr. 1.817 van 30 oktober 2012

ADVIES 1907 van 29.04.2014
Financiering globale projecten startbaan non-profit - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1906 van 29.04.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1905 van 29.04.2014
Systeem van de werkgeversgroepering - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 186 en 190/1 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1900 van 25.03.2014
Studentenarbeid – Evaluatie

ADVIES 1899 van 25.02.2014
Jaarverslag 2012 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1898 van 25.02.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1897 van 25.02.2014
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft

ADVIES 1896 van 25.02.2014
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft

ADVIES 1895 van 25.02.2014
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten

ADVIES 1892 van 12.02.2014
Hervorming van het indexcijfer van de consumptieprijzen – Vaststelling van een omrekeningscoëfficiënt

ADVIES 1891 van 12.02.2014
Harmonisering van het statuut arbeider/bediende – Motivering van het ontslag

ADVIES 1890 van 28.01.2014
Het systeem van de werkgeversgroepering - Uitbreiding van het toepassingsgebied - Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 188 en 189 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1889 van 28.01.2014
Opleidingen tijdens periodes van economische werkloosheid – Ontwerp van wet en koninklijk besluit – Gevolggeving aan advies nr. 1.860

ADVIES 1888 van 28.01.2014
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen – Artikel 13, § 3 – Situaties waarin een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen – Artikel 16, § 3 – Maatregel van positieve actie
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie – Artikel 10, § 3 – Maatregel van positieve actie

ADVIES 1887 van 18.12.2013
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2014

ADVIES 1886 van 17.12.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1885 van 17.12.2013
- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2014
- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2014

ADVIES 1884 van 17.12.2013
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1882 van 17.12.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971

ADVIES 1878 van 26.11.2013
Tijdelijke werkloosheid – Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

ADVIES 1876 van 26.11.2013
Voorontwerp van wet – Mantelzorgers

ADVIES 1873 van 06.11.2013
Voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht

ADVIES 1872 van 06.11.2013
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

ADVIES 1870 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

ADVIES 1869 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische central

ADVIES 1868 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 41 en 43 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1867 van 22.10.2013
Risicogroepen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1862 van 16.07.2013
Individuele loopbaanrekening

ADVIES 1860 van 16.07.2013
Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken (artikel 51 en 77/4 en volgende van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) – Opleidingen

ADVIES 1859 van 16.07.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen

ADVIES 1858 van 16.07.2013
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1855 van 25.06.2013
Voorontwerp van wet tot wijziging van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen en van het Sociaal Strafwetboek

ADVIES 1854 van 19.06.2013
Voorstel van meerjareninvesteringsplan van de NMBS-groep voor de periode 2013-2025

ADVIES 1853 van 28.05.2013
Jaarlijkse vakantie

ADVIES 1851 van 28.05.2013
Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) – Opvolging van advies nr. 1.808

ADVIES 1850 van 28.05.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het verstrekken van het analyseverslag van de bezoldigingstructuur van de werknemers aan de leden van de ondernemingsraad en over een ontwerp van formulier dat als basis moet dienen voor dit analyseverslag

RAPPORT 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

RAPPORT 82 van 28.05.2013
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 1849 van 23.04.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Notie “activiteitsegment bij collectief ontslag

ADVIES 1848 van 23.04.2013
Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het indienen en het behandelen van de vrijstelling van de REACH-verordening, de biocidenverordening en de CLP-verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie

ADVIES 1847 van 28.03.2013
Regeerakkoord van 1 december 2011 – Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

ADVIES 1846 van 28.03.2013
Werkloosheid met bedrijfstoeslag – Zware Beroepen – Verlenging cao nr. 91

MEDEDELING 12 van 28.03.2013
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

ADVIES 1845 van 28.03.2013
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2013 - 2014

ADVIES 1844 van 28.03.2013
Lastenverlaging – Sociale Werkbonus

ADVIES 1843 van 28.03.2013
Lastenverlaging – Forfait structurele vermindering

ADVIES 1842 van 28.03.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ADVIES 1836 van 26.02.2013
Studentenarbeid

ADVIES 1835 van 18.12.2012
Sociale balans - Uitsplitsing naar leeftijdscategorie vanaf 2012

ADVIES 1834 van 18.12.2012
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2013

ADVIES 1832 van 18.12.2012
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2013
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden - Werkgeversbijdragen voor 2013

ADVIES 1831 van 18.12.2012
Ervaringsfonds – Jaarverslag 2011

ADVIES 1827 van 27.11.2012
Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis en gezondheidszorgbranche

ADVIES 1826 van 27.11.2012
Vraagstuk in verband met asbest en asbestvervangende producten – Wetsvoorstellen

ADVIES 1823 van 30.10.2012
Evaluatie van de toepassing van artikel 31, § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, zoals gewijzigd door de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1821 van 30.10.2012
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Criteria voor vervoer van goederen en personen voor rekening van derden – Criteria voor werk in onroerende staat – Follow-up van advies nr. 1.805 van 27 juni 2012

AANBEVELING 23 van 30.10.2012
Aanbeveling aan de paritaire comités over de invoering van specifieke criteria om de aard van een arbeidsrelatie in sommige risicosectoren of andere sectoren te bepalen

ADVIES 1820 van 30.10.2012
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de risicogroepen, ter uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 1819 van 30.10.2012
Relancestrategie – Invoering van een verplichte Dimona-aangifte voor de instapstages – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1817 van 30.10.2012
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1816 van 30.10.2012
Relancestrategie – Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 , § 2, vierde en vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus

MEDEDELING 11 van 30.10.2012
Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ADVIES 1813 van 25.09.2012
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de vastlegging van een jaarlijkse bijdrage voor overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid – Uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 – Opvolging van advies nr. 1.804

ADVIES 1812 van 25.09.2012
Omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994

ADVIES 1810 van 17.07.2012
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers – Gevolggeving aan advies nr. 1.744

ADVIES 1809 van 17.07.2012
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1808 van 17.07.2012
Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) – Evaluatie van de wetgeving

ADVIES 1807 van 17.07.2012
Uitzendarbeid

ADVIES 1805 van 27.06.2012
Voorontwerp van wet betreffende het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige

ADVIES 1804 van 27.06.2012
Uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 - Responsabilisering van de werkgevers bij overbenutting van de tijdelijke werkloosheid - Voorontwerpen van koninklijke besluiten

ADVIES 1803 van 27.06.2012
Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 – Uitvoering van het advies nr. 1.795 – Respect voor de leeftijdspiramide bij collectief ontslag

ADVIES 1802 van 27.06.2012
Programmawet – Gevolggeving aan advies nr. 1.795: werkgelegenheidsplan oudere werknemers

ADVIES 1801 van 27.06.2012
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 teneinde verlof voor bijstand aan of verzorging van een in een ziekenhuis opgenomen kind in te stellen

ADVIES 1800 van 27.06.2012
Regeerakkoord van 1 december 2011 – Punt 2.1.7. "Strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbrekingen"

RAPPORT 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

MEDEDELING 10 van 04.04.2012
Akkoord tussen de in de Nationale arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties

ADVIES 1797 van 04.04.2012
Aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit - Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.791 en nr. 1.795

ADVIES 1795 van 07.02.2012
Voorontwerp van programmawet - Titel “Werk” en titel “Fraudebestrijding”

ADVIES 1793 van 31.01.2012
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2010

ADVIES 1792 van 31.01.2012
Ontwerp van koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

ADVIES 1791 van 20.12.2011
Jaarlijkse vakantie – Ingebrekestelling door de Europese Commissie nr. 2007/4673

ADVIES 1789 van 20.12.2011
Tijdelijke werkloosheid voor bedienden – Financiering door het sluitingsfonds – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1788 van 20.12.2011
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2012

ADVIES 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1786 van 20.12.2011
Voorstellen tot verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1785 van 20.12.2011
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2012

ADVIES 1779 van 05.10.2011
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

ADVIES 1777 van 05.10.2011
Outplacement – werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in doorstromingsprogramma’s

ADVIES 1776 van 13.07.2011
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1775 van 13.07.2011
Vrijwilligerswerk – Wetsvoorstellen

ADVIES 1772 van 13.07.2011
Nationaal verslag (2009-2010) over de praktische uitvoering van richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

ADVIES 1770 van 25.05.2011
Maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt - Opvolging van advies nr. 1.702 - Alternerend leren

AANBEVELING 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

ADVIES 1768 van 02.03.2011
Gebruik van ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk

ADVIES 1764 van 26.01.2011
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2011

ADVIES 1763 van 26.01.2011
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2009

ADVIES 1760 van 21.12.2010
Modernisering van het statistische apparaat van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen – Gevolggeving aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000

ADVIES 1759 van 21.12.2010
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2011

ADVIES 1758 van 21.12.2010
Uitvoering van de adviezen nr. 1675 en nr. 1728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1757 van 21.12.2010
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – Evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90

ADVIES 1747 van 13.10.2010
Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma

ADVIES 1744 van 13.10.2010
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers
   

ADVIES 1741 van 15.09.2010
Hervorming van de gerechtelijke instellingen - Arbeidsgerechten   

ADVIES 1739 van 15.09.2010
Verlenging van de maatregelen bepaald bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij wet van 30 december 2009

ADVIES 1737 van 23.06.2010
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juli 1962

ADVIES 1735 van 02.06.2010
Opleiders van de netwerken van centra voor permanente vorming voor de middenstand – Ontwerp van koninklijk besluit tot afwijking inzake nachtarbeid    

ADVIES 1732 van 16.03.2010
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2008   

ADVIES 1729 van 16.03.2010   
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Follow-up van advies nr. 1.701 - Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Betaald educatief verlof - Aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw - Follow-up van advies nr. 1.660

ADVIES 1728 van 16.03.2010
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques - Minimumvoorwaarden na te leven door de ondernemingen die ecocheques uitgeven - Ontwerp van ministerieel besluit    

ADVIES 1727 van 16.03.2010
Een geslaagde overgang naar een koolstofarme economie - tweede advies over de thematiek van de groene jobs  

RAPPORT 77 van 16.03.2010
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - ontwerp van koninklijk besluit - follow-up van advies nr. 1.701 - uitvoering van het in- terprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - betaald educatief verlof - aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw - follow-up van advies nr. 1.660    

ADVIES 1722 van 26.01.2010
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2010    

ADVIES 1720 van 26.01.2010
Werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2010    

ADVIES 1719 van 15.12.2009
Verlenging van de tijdelijke crisismaatregelen ingevoerd bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis   

ADVIES 1717 van 15.12.2009 
Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma  

ADVIES 1716 van 15.12.2009 
Hervorming van de gerechtelijke instellingen - Arbeidsgerechten  

ADVIES 1715 van 15.12.2009
Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is - Gevolg advies nr. 1.690 - Ontwerp van koninklijk besluit   

ADVIES 1714 van 15.12.2009
Levenloos geboren kinderen   

RAPPORT 76 van 15.12.2009 + Bijlagen
Algemene evaluatie van de bestande verlofstelsels   

ADVIES 1710 van 25.11.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS)   

ADVIES 1704 van 07.10.2009
Wetsontwerp tot invoering van een sociaal strafwetboek   

ADVIES 1702 van 07.10.2009
Maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt   

ADVIES 1701 van 14.07.2009
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit   

ADVIES 1698 van 14.07.2009
Nationaal verslag over de praktische uitvoering van richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen   

ADVIES 1697 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen   

ADVIES 1696 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies   

ADVIES 1693 van 14.07.2009
Thematiek van de groene jobs   

ADVIES 1692 van 14.07.2009
Wettelijke kader voor de werkgeversbijdrage in de verplaatsingskosten van de werknemers   

ADVIES 1691 van 20.05.2009
Systeem van voortgezette opleiding in het kader van een alomvattende strategie   

ADVIES 1690 van 20.05.2009
Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is   

ADVIES 1689 van 20.05.2009
Verlofstelsels en tijdskrediet   

ADVIES 1687 van 06.05.2009
Vlottende feestdag naar keuze van de werknemer   

ADVIES 1686 van 06.05.2009
Vrijwilligerswerk  

AANBEVELING 21 van 06.05.2009
Aanbeveling aan de paritaire comités, de sectoren en de ondernemingen betreffende de mogelijkheid om te voorzien in het recht op een vlottende feestdag naar keuze van de werknemer ter vervanging van feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen   

ADVIES 1682 van 01.04.2009
Transportkosten voor outplacement   

ADVIES 1679 van 01.04.2009
Aanpassing van verschillende wetten aan de REACH-verordening met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk   

ADVIES 1675 van 20.02.2009
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques  

ADVIES 1674 van 20.02.2009
Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008  

ADVIES 1670 van 04.02.2009 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 

ADVIES 1668 van 04.02.2009 
Moederschapsbescherming - Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39, derde lid, laatste zin, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 

ADVIES 1667 van 04.02.2009
Ervaringsfonds - Adviesaanvraag over het jaarverslag 2007

ADVIES 1666 van 04.02.2009 
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers :
- aanpassing van het globaal grensbedrag voor tegemoetkoming
- werkgeversbijdragen voor het jaar 2009 

ADVIES 1662 van 22.12.2008
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine

ADVIES 1660 van 05.11.2008
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008: Betaald educatief verlof - Aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw

ADVIES 1658 van 10.10.2008
Uitvoering van Titel XIII betreffende de aard van de arbeidsrelaties van de programmawet I van 27 december 2006 - Instelling en plaats van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ADVIES 1656 van 10.10.2008
Wetsvoorstel om korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden

ADVIES 1655 van 10.10.2008
Een alcohol- en drugbeleid in de onderneming

ADVIES 1654 van 10.10.2008
IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties

ADVIES 1651 van 09.07.2008
Uitvoering van punt 50 van het generatiepact - Actief ouder worden - Overgang naar lichter werk : tijdelijke inkomensgarantie

AANBEVELING 20 van 09.07.2008
Aanbeveling aan de paritaire comités, de ondernemingen en hun werknemers, om oudere werknemers aan het werk te houden in de ondernemingen

ADVIES 1650 van 09.07.2008
Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 21 en 22 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1645 van 09.07.2008
Artikel 30 quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Verlof wegens pleegzorg - Uitvoeringsmodaliteiten

ADVIES 1643 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

RAPPORT 74 van 09.07.2008
De evaluatie van de startbaanverplichting

ADVIES 1639 van 29.04.2008
Ervaringsfonds : jaarverslag 2006

ADVIES 1633 van 27.02.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1632 van 27.02.2008
Studentenarbeid - Evaluatie

ADVIES 1631 van 27.02.2008
Telewerk - Gevolggeving aan advies nr. 1.528 van 9 november 2005 - Problematiek van de arbeidsongevallen

ADVIES 1628 van 16.01.2008
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2008

ADVIES 1627 van 20.12.2007
Uitvoering van het Generatiepact en het Interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 :
- Conventioneel brugpensioen : 56 na 40 effectief gewerkte jaren
- Gelijkgestelde dagen herdefiniëren : opvolging van het advies nr. 1.601

ADVIES 1626 van 20.12.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 van 2 februari 2007 - Invoering van een specifieke brugpensioenregeling voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

ADVIES 1625 van 20.12.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1624 van 06.11.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS)

ADVIES 1623 van 06.11.2007
Artikel 30 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Adoptieverlof - Vaststelling van het bewijs van het onthaal van het kind in het gezin van de werknemer

ADVIES 1622 van 06.11.2007
Wetgeving betreffende het betaald educatief verlof - Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de terugvorderingsdocumenten

ADVIES 1619 van 17.07.2007
Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

ADVIES 1617 van 17.07.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Outplacement

ADVIES 1615 van 31.05.2007
Motieven voor de afwijking van de normale arbeidsduur in de cao tot instelling van een plus minus conto in het paritair comité nr. 111

ADVIES 1614 van 31.05.2007
Plus minus conto – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de informatie van de werknemers over de staat van hun prestaties wanneer het arbeidsstelsel georganiseerd is overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1613 van 31.05.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot 14 van de wet …houdende diverse arbeidsbepalingen - gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie

ADVIES 1609 van 31.05.2007
Zondagsarbeid – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributie-sector

ADVIES 1608 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985

ADVIES 1607 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling - Sociale balans

ADVIES 1605 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 – Outplacement – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1602 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, om het gebruik van elektronische maaltijdcheques mogelijk te maken

ADVIES 1601 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1600 van 30.03.2007
Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen - Koninklijk besluit van 18 april 1974 - Samenvallen van de wettelijke feestdagen van 1 mei en Hemelvaartsdag in 2008

ADVIES 1599 van 30.03.2007
Tijdskrediet - Uitvoering van het Generatiepact - Uitvoering van het IPA 2007 - 2008

ADVIES 1596 van 30.03.2007
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen

ADVIES 1595 van 30.03.2007
Gevolgen van de verhoging van het minimumloon voor de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid

ADVIES 1593 van 30.01.2007
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten :
- ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van bepaalde sociale documenten voor gedetacheerde werknemers

ADVIES 1592 van 30.01.2007
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2007

ADVIES 1591 van 30.01.2007
Aanpassing van de plafonds voor tegemoetkoming door het Sluitingsfonds

ADVIES 1588 van 19.12.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

ADVIES 1586 van 19.12.2006
Juridisch kader voor het sluiten van elektronische arbeidsovereenkomsten en het gebruik van elektronische kennisgevingen in het arbeidsrecht

ADVIES 1584 van 06.12.2006
Voorontwerp van wet tot invoering van het stelsel plus minus conto

ADVIES 1581 van 21.11.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers

ADVIES 1580 van 21.11.2006
Betaald educatief verlof - Ontwerp van wettelijke bepalingen tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Maximum aantal uren - Overgangsregeling

ADVIES 1579 van 21.11.2006
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - Ontwerp van wet tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

ADVIES 1578 van 21.11.2006
Voorontwerp van wet op de continuïteit van de ondernemingen

ADVIES 1574 van 21.11.2006
Uitvoering van het Generatiepact : conventioneel brugpensioen (aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17)

ADVIES 1573 van 21.11.2006
Wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van het advies nr.1.536 van 30 november 2005 betreffende de vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1571 van 18.10.2006
Diefstalpreventie en controles bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats

ADVIES 1564 van 18.07.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

ADVIES 1562 van 18.07.2006
Voorontwerp van wet tot invoering van een sociaal strafwetboek

ADVIES 1560 van 07.07.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Voorontwerp van wet betreffende het scholingsbeding

ADVIES 1558 van 02.05.2006
Zondagsarbeid

ADVIES 1555 van 02.05.2006
Bescherming tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1554 van 02.05.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende het brugpensioen - Vervolg van het advies nr. 1.538 van 13 december 2005

RAPPORT  69 van 02.05.2006
Tenuitvoerlegging van het Europees kaderakkoord over telewerk

RAPPORT  68 van 02.05.2006
Tenuitvoerlegging van het Europees kaderakkoord betreffende werkgerelateerde stress

ADVIES 1553 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Jongerentewerkstelling - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Problemen met betrekking tot de toepassing van het bonusbeginsel (negatieve werkgeversbijdragen)

ADVIES 1552 van 09.03.2006
Dimona - Gevolggeving aan advies nr. 1.540 van 21 december 2005 - Uitzendarbeid

ADVIES 1551 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Vervolg van het advies nr. 1.538 van 13 december 2005

ADVIES 1549 van 09.03.2006
Wetsontwerp sociaal strafrecht

ADVIES 1548 van 09.03.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1546 van 31.01.2006
Koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat - Politiek verlof voor de districtsraadsleden - Wijzigingen

ADVIES 1543 van 25.01.2006
Hervorming van het indexcijfer der consumptieprijzen – Vaststelling van een omrekeningscoëfficiënt

ADVIES 1542 van 21.12.2005
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2006

ADVIES 1541 van 21.12.2005
Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

ADVIES 1539 van 21.12.2005
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

ADVIES 1538 van 13.12.2005
Uitvoering van het generatiepact - Koninklijke besluiten

ADVIES 1536 van 30.11.2005
Voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact - Vereenvoudiging van de sociale balans (Titel IV - Hoofdstuk 3) - Alternatief voorstel

ADVIES 1534 van 16.11.2005
Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1532 van 09.11.2005
Betaald educatief verlof - Stageovereenkomst

ADVIES 1531 van 09.11.2005
Problemen in verband met de uitvoering van de wet van 14 juni 2004 betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409 bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn

ADVIES 1530 van 09.11.2005
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de foorondernemingen

ADVIES 1529 van 09.11.2005
Wetsvoorstel betreffende de verplichte fiets- en voetgangersvergoeding voor het woon-werkverkeer (Parl. Stuk, Kamer, Doc. 51 542/001 van 4 december 2003)

AANBEVELING 19 van 09.11.2005
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de fietsvergoeding

ADVIES 1528 van 09.11.2005
Uitvoering van het Europese vrijwillige kaderakkoord van 16 juli 2002 over telewerk

RAPPORT  67 van 09.11.2005 + Bijlagen
Tijdskrediet - jaarlijkse evaluatie 

ADVIES 1524 van 12.07.2005
Studentenarbeid - ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1518 van 16.06.2005
Niet verschoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest - Wetsvoorstel

ADVIES 1513 van 04.05.2005
Wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen

ADVIES 1506 van 09.02.2005
Wetsvoorstel van mevrouw Greet VAN GOOL c.s. betreffende de rechten van vrijwilligers

ADVIES 1504 van 21.12.2004
Betaalde feestdagen - Wetsvoorstel : vaststelling van de eerste vervangingsdag op een communautaire feestdag

ADVIES 1502 van 21.12.2004
Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

ADVIES 1498 van 21.12.2004
Ouderschapsverlof - Voorstellen Ministerraad Raverszijde

ADVIES 1497 van 21.12.2004
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2005

ADVIES 1494 van 20.10.2004
FARAO - Bestrijding van de arbeidsongevallen - Vereenvoudiging van de aangifte - Voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1485 van 29.06.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen

ADVIES 1484 van 01.06.2004
Evaluatie van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

ADVIES 1468 van 01.06.2004
Betaald educatief verlof - Samenstelling van de erkenningscommissie - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1462 van 05.05.2004
Stress - Follow-up van de cao nr. 72

RAPPORT  63 van 05.05.2004
Evaluatie van de cao nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk

ADVIES 1460 van 16.03.2004
Wetsvoorstel van de heer P. VANKRUNKELSVEN c.s. tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof (Senaat, zitting 2003-2004, 3-289/1 van 23 oktober 2003)

ADVIES 1458 van 05.03.2004
Mobiliteit - Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd

RAPPORT  62 van 05.03.2004
Startbaanovereenkomst – evaluatie

ADVIES 1456 van 17.12.2003
Dienstencheques - Ontwerp van programmawet

ADVIES 1455 van 17.12.2003
Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Gevolgen voor het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren

ADVIES 1454 van 17.12.2003
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2004

ADVIES 1450 van 17.12.2003
Loonstatistieken van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Opvolging van advies nr. 1.307

ADVIES 1440 van 19.03.2003
Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof van 3 tot 7 dagen

ADVIES 1439 van 19.03.2003
Vaderschaps- en adoptieverlof - Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie

ADVIES 1430 van 18.12.2002
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2003

ADVIES 1418 van 23.10.2002
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

ADVIES 1412 van 10.07.2002
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Betaald educatief verlof - Gevolggeving aan advies nr. 1.367

ADVIES 1411 van 10.07.2002
Wijzigingen in de regelgeving inzake betaald educatief verlof

ADVIES 1410 van 10.07.2002
Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V

ADVIES 1407 van 12.06.2002
Aanwezigheid van vrouwen en mannen in de sociaaloverlegorganen

ADVIES 1403 van 28.05.2002
Verslag van de lidstaten over richtlijn 93/104/EG - Organisatie van de arbeidstijd

ADVIES 1400 van 26.04.2002
Immigratiebeleid - Wenselijkheid om de selectieve immigratie van geschoolde werknemers in de hand te werken

ADVIES 1397 van 26.04.2002
OESO - Vragenlijst over de overheidssteun voor permanente beroepsopleiding

ADVIES 1391 van 20.02.2002
Behoud van het recht van sommige oudere werknemers op de aanvullende brugpensioenvergoeding als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974, wanneer zij opnieuw bezoldigde arbeid verrichten

ADVIES 1390 van 20.02.2002
Mobiliteit - Ontwerpen van wet en koninklijk besluit betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1389 van 14.02.2002
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2002

ADVIES 1387 van 29.01.2002
IAO - Voorlegging aan het Parlement van verdrag nr. 183 en aanbeveling nr. 191 betreffende de moederschapsbescherming

ADVIES 1383 van 19.12.2001
Maatregelen ter begeleiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr. 46 - Modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen - Koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen en wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (artikel 50) : aanpassing van de drempelbedragen

ADVIES 1377 van 27.11.2001
IAO - Verdrag betreffende de herziening van het verdrag over de moederschapsbescherming - Borstvoedingspauzes

ADVIES 1374 van 16.10.2001 + Bijlagen
Stages leerling-stagiairs - Vraag om afwijkingen op het verbod op zondagsarbeid en op het verbod op nachtarbeid 

ADVIES 1371 van 19.09.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ADVIES 1368 van 19.09.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 centralisering van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

ADVIES 1367 van 17.07.2001
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Betaald educatief verlof

ADVIES 1366 van 17.07.2001
Psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden

ADVIES 1363 van 17.07.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aspecten van de organisatie van de arbeidstijd die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ADVIES 1353 van 15.05.2001
Wetsvoorstellen met betrekking tot het familiaal verlof, het adoptieverlof en het moederschapsverlof

ADVIES 1345 van 20.04.2001
Ontwerp van wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers-Ontwerp van wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven

ADVIES 1342 van 15.03.2001
Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Omzetting in Belgisch recht

ADVIES 1339 van 14.02.2001
Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet


COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN  

ADVIES 2198 van 05.02.2021
Europees minimumloon – Voorstel van de Europese Commissie

ADVIES 2197 van 05.02.2021
Voorstel van de Europese Commissie van 28 oktober 2020 - Conventionele aard van het Belgische systeem voor de vorming van de minimumlonen voor de privésector

ADVIES 2195 van 26.01.2021
Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk – Ad-hoc kader

ADVIES 2194 van 20.01.2021
Advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2021

ADVIES 2193 van 21.12.2020
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie

ADVIES 2192 van 21.12.2020
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2021
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2021

ADVIES 2189 van 15.12.2020
Follow-up van advies nr. 2181 - Alternatieve oplossingen voor de verenigingsactiviteiten - Gevolgen van de vernietiging van de relancewet

ADVIES 2188 van 15.12.2020
Gerechtelijke reorganisatie – Tussentijds advies

ADVIES 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ADVIES 2184 van 27.10.2020
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 - Herstructureringen

ADVIES 2182 van 27.10.2020
Ontwerp van actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021

ADVIES 2181 van 27.10.2020
Wetsvoorstel betreffende het verenigingswerk

ADVIES 2180 van 27.10.2020
Opvolging van het advies nr. 2.179 - Financiering compensatie werkgeverskost gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie

ADVIES 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

ADVIES 2177 van 29.09.2020
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2020-2021

ADVIES 2175 van 29.09.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 - Onderwijs en opleiding

RAPPORT 119 van 14.07.2020
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

RAPPORT 118 van 14.07.2020
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2019

ADVIES 2170 van 30.06.2020
IPA 2017-2018 – Een innovatieve arbeidsorganisatie

ADVIES 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

ADVIES 2165 van 26.05.2020
Projecten voor risicogroepen en projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk - Ontwerp van koninklijk besluit

RAPPORT 117 van 26.05.2020 (PDF)  -  RAPPORT 117 van 26.05.2020 (Word)
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

ADVIES 2163 van 28.04.2020
Begeleidend advies bij de brochure “Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen”

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2158 van 19.02.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau

ADVIES 2157 van 19.02.2020
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: ontwerp van vragenlijst voor de editie 2020 en ontwerp van kb

ADVIES 2156 van 18.02.2020
Loonkloof tussen mannen en vrouwen – Wetsvoorstellen

VERKLARING nr. 1 van 22.01.2020
Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

ADVIES 2155 van 17.12.2019
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Toepassing van de wet van 5 mei 2014 - Interpretatieproblemen

ADVIES 2152 van 17.12.2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
- Werkgeversbijdragen voor 2020
- Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2020

ADVIES 2150 van 17.12.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2020

ADVIES 2149 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

AANBEVELING 28 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

ADVIES 2147 van 26.11.2019
Omzetting van Richtlijn EU 2018/957 van het Europees Parlement en van de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

ADVIES 2145 van 22.10.2019
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

ADVIES 2139 van 16.07.2019
Fonds voor sluiting van ondernemingen - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007

RAPPORT 114 van 16.07.2019
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2018

ADVIES 2134 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure

RAPPORT 113 van 28.05.2019
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2133 van 28.05.2019
Editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

ADVIES 2132 van 23.04.2019
Sluitingswet van 26 juni 2002 – Wijziging van de Cao nr. 32 bis

ADVIES 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

ADVIES 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

AANBEVELING 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

ADVIES 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

ADVIES 2113 van 29.01.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2019

ADVIES 2112 van 18.12.2018
Ontwerp van koninklijk besluit - Artikel 3 van de wet van 19 augustus 1948 - Opvordering werknemers

ADVIES 2110 van 18.12.2018
Wijziging van de sluitingswet van 26 juni 2002 en van de cao nr. 32 bis

ADVIES 2109 van 18.12.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2019

ADVIES 2108 van 18.12.2018
Arbeidsdeal

ADVIES 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

ADVIES 2106 van 12.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2103 van 23.10.2018
Sociale verkiezingen 2016 - Voorbereiding sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2102 van 23.10.2018
Arbeidsdeal – Versoepeling van de voorwaarden voor de vrijstelling van socialezekerheids-bijdragen voor de op de cao nr. 104 gebaseerde vergoedingen

ADVIES 2097 van 25.09.2018
Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3de lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ADVIES 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

RAPPORT 112 van 25.09.2018
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2091 van 24.07.2018
Cao nr. 108 - Artikel 40 - Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

ADVIES 2089 van 26.06.2018
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

RAPPORT 110 van 26.06.2018
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Evaluatie

RAPPORT 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

ADVIES 2084 van 23.05.2018
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS

ADVIES 2080 van 27.02.2018
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Burn-out

ADVIES 2079 van 27.02.2018
Sociale Maribel – Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector – Ontwerp van wijzigingsbesluit

ADVIES 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2074 van 29.01.2018
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2018

ADVIES 2068 van 29.01.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2018

ADVIES 2066 van 19.12.2017
- Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015

- Outplacement - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.10.2007

ADVIES 2065 van 29.11.2017
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie

ADVIES 2062 van 28.11.2017
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 2060 van 28.11.2017
Openbaar vervoer “Waterbus Antwerpen” . Vraag om interpretatie van de cao nr. 19 octies

RAPPORT 107 van 04.10.2017
Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018

RAPPORT 106 van 04.10.2017
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 2051 van 26.09.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal bepalingen van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

ADVIES 2046 van 18.07.2017
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2017-2018

ADVIES 2044 van 18.07.2017
Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

ADVIES 2040 van 28.06.2017
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake werk

ADVIES 2036 van 23.05.2017
Activerend beleid bij herstructureringen – Wijziging van het KB van 9 maart 2006 en het KB van 3 mei 2007

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2027 van 21.03.2017
Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006

ADVIES 2026 van 21.03.2017
IPA 2017-2018 -Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 2024 van 21.03.2017(NAR-CRB)
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van het ontwerp van vragenlijst 2017 en algemene aanbevelingen

ADVIES 2015 van 20.12.2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2017
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2017

ADVIES 2008 van 07.12.2016
Rondetafel "Werkbaar werk" – Voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

ADVIES 2005 van 22.11.2016
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2016-2017

ADVIES 2004 van 25.10.2016
Systeem van de werkgeversgroeperingen – Gevolggeving aan advies 1.890 en 1.905 – Monitoring

ADVIES 1992 van 27.09.2016
Richtlijn 2015/1794 – Zeevarenden – Omzetting in Belgisch recht

RAPPORT 100 van 21.09.2016
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 1988 van 19.07.2016
Evaluatie van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

AANBEVELING 26 van 19.07.2016
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

ADVIES 1986 van 19.07.2016
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017

RAPPORT 97 van 07.06.2016
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Evaluatie

ADVIES 1982 van 04.05.2016
Detachering van werknemers – Omzetting van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

ADVIES 1978 van 13.04.2016
Zondagsarbeid – Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971

ADVIES 1977 van 03.03.2016
Versterking van de competitiviteit (Verlaging van de faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %) – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit / Sociale Maribel – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1976 van 23.02.2016
Bevoegdheidsgebied van de paritaire comités – Gevolggeving aan het advies nr. 1.269

ADVIES 1973 van 23.02.2016
Het systeem van de werkgeversgroepering – Follow-up van de adviezen nr. 1.890, nr. 1.905 en nr. 1.925 – Verlenging van de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 juni 2015

ADVIES 1972 van 23.02.2016
Uitzendarbeid - Gevolggeving aan advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 - 48-urenregel

ADVIES 1968 van 26.01.2016
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

ADVIES 1967 van 26.01.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016

ADVIES 1966 van 15.12.2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2016

ADVIES 1963 van 27.10.2015
Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1962 van 27.10.2015
Zesde staatshervorming – Bevoegdheidsoverdracht – Ervaringsfonds – Ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1961 van 27.10.2015
Strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao’s en wettigheidsbeginsel

AANBEVELING 25 van 27.10.2015
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen

ADVIES 1954 van 14.07.2015
Risicogroepen - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1951 van 14.07.2015
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2015-2016

ADVIES 1950 van 14.07.2015
Programmawet van 2015 - Adviesaanvraag over twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van afdeling 2 van hoofdstuk 2 over de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector

RAPPORT 92 van 14.07.2015
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Jaarlijkse evaluatie

ADVIES 1943 van 24.06.2015
Voorontwerp van programmawet – Titel 2 - Sociale Zaken en Titel 3 - Werk

ADVIES 1942 van 24.06.2015
Initiatiefadvies over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS voor het sociaal overleg

ADVIES 1939 van 26.05.2015
Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers  Verbod van betaling van loon in cash

ADVIES 1936 van 27.04.2015
Ontwerp van koninklijk besluit – Verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1934 van 24.03.2015
Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad

ADVIES 1925 van 24.02.2015
Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 1.905 Problematiek BTW-plicht - Verlenging geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014

ADVIES 1922 van 27.01.2015
Jaarverslag 2013 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1921 van 21.01.2015
Nieuw tarievenbeleid van de NMBS

ADVIES 1920 van 16.12.2014
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2015
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2015

ADVIES 1919 van 25.11.2014
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen – Gevolggeving aan advies nr. 1.883

ADVIES 1918 van 25.11.2014
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2014-2020

ADVIES 1917 van 25.11.2014
Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

RAPPORT 90 van 19.11.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Advies nr. 1.817 en rapport nr. 86

ADVIES 1908 van 15.07.2014
Regelgeving inzake betaald educatief verlof-Ontwerp van koninklijk besluit-Schooljaar 2014-2015

RAPPORT 86 van 27.05.2014
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stage-plaatsen – Advies nr. 1.817 van 30 oktober 2012

ADVIES 1905 van 29.04.2014
Systeem van de werkgeversgroepering - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 186 en 190/1 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1904 van 25.03.2014
Wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1899 van 25.02.2014
Jaarverslag 2012 van het Ervaringsfonds

ADVIES 1898 van 25.02.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1895 van 25.02.2014
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten

ADVIES 1894 van 25.02.2014
Evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 2014

ADVIES 1893 van 12.02.2014
Voorontwerp van wet tot instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen

ADVIES 1890 van 28.01.2014
Het systeem van de werkgeversgroepering - Uitbreiding van het toepassingsgebied - Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 188 en 189 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1887 van 18.12.2013
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2014

ADVIES 1885 van 17.12.2013
- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2014
- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2014

ADVIES 1884 van 17.12.2013
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1883 van 17.12.2013
Sociale verkiezingen 2012 – Evaluatie

ADVIES 1867 van 22.10.2013
Risicogroepen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1864 van 24.09.2013
Tijdschema van de onderhandelingen op sectorniveau – Uiterste datum voor de neerlegging van de cao's over de inspanningen voor risicogroepen

ADVIES 1859 van 16.07.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen

ADVIES 1858 van 16.07.2013
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1852 van 28.05.2013
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de rechten van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden betreft

ADVIES 1850 van 28.05.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het verstrekken van het analyseverslag van de bezoldigingstructuur van de werknemers aan de leden van de ondernemingsraad en over een ontwerp van formulier dat als basis moet dienen voor dit analyseverslag

ADVIES 1842 van 28.03.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ADVIES 1835 van 18.12.2012
Sociale balans - Uitsplitsing naar leeftijdscategorie vanaf 2012

ADVIES 1834 van 18.12.2012
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2013

ADVIES 1832 van 18.12.2012
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2013
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden - Werkgeversbijdragen voor 2013

ADVIES 1831 van 18.12.2012
Ervaringsfonds – Jaarverslag 2011

ADVIES 1827 van 27.11.2012
Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis en gezondheidszorgbranche

ADVIES 1826 van 27.11.2012
Vraagstuk in verband met asbest en asbestvervangende producten – Wetsvoorstellen

ADVIES 1825 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende vormingsinspanningen - Uitvoering van de artikelen 113 en 114 van de programmawet (I) van 29 maart 2012

ADVIES 1824 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1820 van 30.10.2012
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de risicogroepen, ter uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 1817 van 30.10.2012
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1814 van 25.09.2012
Relancestrategie – Voorontwerp van wet houdende het tewerkstellingsplan

ADVIES 1809 van 17.07.2012
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1807 van 17.07.2012
Uitzendarbeid

ADVIES 1803 van 27.06.2012
Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 – Uitvoering van het advies nr. 1.795 – Respect voor de leeftijdspiramide bij collectief ontslag

ADVIES 1802 van 27.06.2012
Programmawet – Gevolggeving aan advies nr. 1.795: werkgelegenheidsplan oudere werknemers

ADVIES 1795 van 07.02.2012
Voorontwerp van programmawet - Titel “Werk” en titel “Fraudebestrijding”

ADVIES 1793 van 31.01.2012
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2010

ADVIES 1792 van 31.01.2012
Ontwerp van koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

ADVIES 1789 van 20.12.2011
Tijdelijke werkloosheid voor bedienden – Financiering door het sluitingsfonds – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1788 van 20.12.2011
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2012

ADVIES 1786 van 20.12.2011
Voorstellen tot verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1785 van 20.12.2011
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2012

ADVIES 1784 van 28.11.2011
E
valuatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1779 van 05.10.2011
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

ADVIES 1777 van 05.10.2011
Outplacement – werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in doorstromingsprogramma’s

ADVIES 1766 van 02.03.2011
Datum en periode van de eerstkomende sociale verkiezingen

ADVIES 1765 van 26.01.2011
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1764 van 26.01.2011
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2011

ADVIES 1763 van 26.01.2011
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2009

ADVIES 1760 van 21.12.2010
Modernisering van het statistische apparaat van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen – Gevolggeving aan advies nr. 1.307 van 4 april 2000

ADVIES 1759 van 21.12.2010
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2011

ADVIES 1757 van 21.12.2010
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – Evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90

ADVIES 1756 van 21.12.2010
Europese ondernemingsraad - Omzetting van richtlijn 2009/38/EG

ADVIES 1754 van 21.12.2010
Vier ontwerpteksten betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1748 van 07.12.2010
Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen

ADVIES 1732 van 16.03.2010
Ervaringsfonds - Jaarverslag 2008   

ADVIES 1731 van 16.03.2010
Bevoegde paritaire comités voor de sector van de sociale economie    

ADVIES 1724 van 26.01.2010
Wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité om er de activiteit van de belettering in op te nemen   

ADVIES 1722 van 26.01.2010
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2010    

ADVIES 1720 van 26.01.2010
Werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2010    

ADVIES 1692 van 14.07.2009
Wettelijke kader voor de werkgeversbijdrage in de verplaatsingskosten van de werknemers   

ADVIES 1691 van 20.05.2009
Systeem van voortgezette opleiding in het kader van een alomvattende strategie   

ADVIES 1683 van 06.05.2009
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012   

AANBEVELING 21 van 06.05.2009
Aanbeveling aan de paritaire comités, de sectoren en de ondernemingen betreffende de mogelijkheid om te voorzien in het recht op een vlottende feestdag naar keuze van de werknemer ter vervanging van feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen   

ADVIES 1667 van 04.02.2009
Ervaringsfonds - Adviesaanvraag over het jaarverslag 2007

ADVIES 1666 van 04.02.2009 
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers :
- aanpassing van het globaal grensbedrag voor tegemoetkoming
- werkgeversbijdragen voor het jaar 2009 

ADVIES 1642 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende vergoedingen en presentiegelden toe te kennen aan de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de non-profitsector

ADVIES 1639 van 29.04.2008
Ervaringsfonds : jaarverslag 2006

ADVIES 1634 van 29.04.2008
Omzetting van artikel 16 van richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen

ADVIES 1630 van 27.02.2008
Sociale dialoog in België - Akkoord van de groep van Tien - Tenuitvoerlegging

ADVIES 1628 van 16.01.2008
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2008

ADVIES 1606 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 – Betaald educatief verlof : Financiering – Sectoren die onvoldoende opleidingsmaatregelen realiseren

ADVIES 1603 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

ADVIES 1592 van 30.01.2007
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2007

ADVIES 1591 van 30.01.2007
Aanpassing van de plafonds voor tegemoetkoming door het Sluitingsfonds

ADVIES 1590 van 30.01.2007
Omzetting van richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

ADVIES 1585 van 19.12.2006
Herstructurering van ondernemingen - Ontwerpen van koninklijk besluit

ADVIES 1584 van 06.12.2006
Voorontwerp van wet tot invoering van het stelsel plus minus conto

ADVIES 1578 van 21.11.2006
Voorontwerp van wet op de continuïteit van de ondernemingen

ADVIES 1577 van 21.11.2006
Datum en periode van de eerstkomende sociale verkiezingen

ADVIES 1576 van 21.11.2006
Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen

ADVIES 1575 van 21.11.2006
Sluitingsvergoeding - Uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met 5 tot 9 werknemers, zoals bepaald in artikel 19 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schade-loosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen

ADVIES 1571 van 18.10.2006
Diefstalpreventie en controles bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats

ADVIES 1567 van 03.10.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Procedure voorafgaand aan het collectief ontslag

ADVIES 1563 van 18.07.2006
Problemen die gerezen zijn bij de sociale verkiezingen

ADVIES 1548 van 09.03.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1542 van 21.12.2005
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2006

ADVIES 1538 van 13.12.2005
Uitvoering van het generatiepact - Koninklijke besluiten

ADVIES 1536 van 30.11.2005
Voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact - Vereenvoudiging van de sociale balans (Titel IV - Hoofdstuk 3) - Alternatief voorstel

ADVIES 1534 van 16.11.2005
Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1526 van 12.07.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ADVIES 1517 van 16.06.2005
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers

ADVIES 1516 van 16.06.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen

AANBEVELING 18 van 04.05.2005
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende het tijdstip en het meldpunt inzake de rapportering van de sectorale vormingsinspanningen

ADVIES 1513 van 04.05.2005
Wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen

ADVIES 1511 van 04.05.2005
Verslaggevingsverplichtingen van de sectoren

ADVIES 1508 van 24.03.2005
Omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap

ADVIES 1504 van 21.12.2004
Betaalde feestdagen - Wetsvoorstel : vaststelling van de eerste vervangingsdag op een communautaire feestdag

ADVIES 1497 van 21.12.2004
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2005

ADVIES 1492 van 11.10.2004
Omzetting van richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

ADVIES 1489 van 19.07.2004
Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen en verslagen van revisoren of accountants

ADVIES 1485 van 29.06.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen

ADVIES 1468 van 01.06.2004
Betaald educatief verlof - Samenstelling van de erkenningscommissie - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1454 van 17.12.2003
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2004

ADVIES 1450 van 17.12.2003
Loonstatistieken van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Opvolging van advies nr. 1.307

RAPPORT  61 van 17.12.2003
Wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid - uitvoering van artikel 11 (jaarlijks verslag van de nationale arbeidsraad)

ADVIES 1437 van 19.03.2003
Sociale verkiezingen : vaststelling van de datum en van de periode van de verkiezingen die in 2004 plaatsvinden

ADVIES 1436 van 19.03.2003
Sociale verkiezingen

ADVIES 1430 van 18.12.2002
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2003

ADVIES 1420 van 23.10.2002
PWA-tewerkstelling - Vreemdelingen in regularisatieprocedure

ADVIES 1413 van 10.07.2002
Sociale verkiezingen

ADVIES 1407 van 12.06.2002
Aanwezigheid van vrouwen en mannen in de sociaaloverlegorganen

ADVIES 1394 van 20.03.2002
Wetsontwerp tot wijziging van het PWA-stelsel

ADVIES 1392 van 13.03.2002
Omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1998 tot wijziging van de richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen

ADVIES 1391 van 20.02.2002
Behoud van het recht van sommige oudere werknemers op de aanvullende brugpensioenvergoeding als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974, wanneer zij opnieuw bezoldigde arbeid verrichten

ADVIES 1389 van 14.02.2002
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2002

ADVIES 1388 van 14.02.2002
Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

ADVIES 1384 van 19.12.2001
Pensioenfondsen voor meerdere werkgevers

ADVIES 1383 van 19.12.2001
Maatregelen ter begeleiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr. 46 - Modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen - Koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen en wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (artikel 50) : aanpassing van de drempelbedragen

ADVIES 1382 van 19.12.2001
Uitzendarbeid in het bouwbedrijf

ADVIES 1380 van 27.11.2001
Aanvraag tot erkenning voor betaald educatief verlof - Bijscholingen voor werknemers in de social profitsector

ADVIES 1378 van 27.11 2001
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1983 betreffende elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen van mijngashoudende mijnen waar ontploffingsgevaar kan heersen

ADVIES 1358 van 05.06.2001
Omzetting van artikel 11 van de EG-richtlijn 89/391 van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk wanneer er geen comité voor preventie en bescherming op het werk is en ook geen vakbondsafvaardiging die het comité kan vervangen - Mogelijkheid voor een rechtstreekse deelneming van de werknemers aan de behandeling van welzijnsvraagstukken

RAPPORT  58 van 05.06.2001 + Bijlagen
Startbaanovereenkomst - evaluatie

ADVIES 1343 van 30.03.2001
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Mobiliteit

ADVIES 1340 van 15.03.2001
Mobiliteit – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woonplaats en hun werkplaats


SOCIALE ZEKERHEID  

ADVIES 2196 van 26.01.2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ADVIES 2194 van 20.01.2021
Advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2021

ADVIES 2191 van 16.12.2020
Advies over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 2189 van 15.12.2020
Follow-up van advies nr. 2181 - Alternatieve oplossingen voor de verenigingsactiviteiten - Gevolgen van de vernietiging van de relancewet

ADVIES 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ADVIES 2186 van 24.11.2020
Coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques

ADVIES 2182 van 27.10.2020
Ontwerp van actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021

ADVIES 2181 van 27.10.2020
Wetsvoorstel betreffende het verenigingswerk

ADVIES 2180 van 27.10.2020
Opvolging van het advies nr. 2.179 - Financiering compensatie werkgeverskost gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie

ADVIES 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

ADVIES 2177 van 29.09.2020
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2020-2021

ADVIES 2173 van 14.07.2020
Wetsvoorstel – Verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding wettelijke samenwoning

ADVIES 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

ADVIES 2171 van 30.06.2020
Wetsvoorstel teneinde de resterende bedragen bij niet-gebruik van maaltijd- en ecocheques door te storten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken

RAPPORT 117 van 26.05.2020 (PDF)  -  RAPPORT 117 van 26.05.2020 (Word)
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

ADVIES 2162 van 28.04.2020
Wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2158 van 19.02.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau

ADVIES 2155 van 17.12.2019
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Toepassing van de wet van 5 mei 2014 - Interpretatieproblemen

ADVIES 2150 van 17.12.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2020

ADVIES 2148 van 26.11.2019
Kunstenaarsstatuut - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172 bis van de programmawet (I) van 24 december 2002

ADVIES 2147 van 26.11.2019
Omzetting van Richtlijn EU 2018/957 van het Europees Parlement en van de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

ADVIES 2146 van 22.10.2019
Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 63 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - Gelijkstelling van het pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld

ADVIES 2145 van 22.10.2019
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

ADVIES 2142 van 30.09.2019
Opheffing van de onderwerping aan de sociale zekerheid van de overeenkomsten voor beroepsomscholing en overeenkomsten voor beroepsopleiding - Impact op stagiairs met een handicap

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

ADVIES 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

ADVIES 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

ADVIES 2129 van 23.04.2019
Welvaartsvastheid 2019-2020

AANBEVELING 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

ADVIES 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

ADVIES 2120 van 26.02.2019
Kunstenaarsstatuut – Follow-up van advies nr. 2061 – Invoering van het platform Artist@Work

ADVIES 2116 van 29.01.2019
Opheffing van de onderwerping van de overeenkomsten voor beroepsomscholing en overeenkomsten voor beroepsopleiding aan de sociale zekerheid - Impact op stagiairs met een handicap

ADVIES 2115 van 29.01.2019
Aanpassing lageloongrens van “categorie 3 - validen” van de structurele vermindering - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2113 van 29.01.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2019

ADVIES 2108 van 18.12.2018
Arbeidsdeal

ADVIES 2106 van 12.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2105 van 13.11.2018
Zware beroepen – Advies met het oog op de opstelling van een lijst met criteria betreffende blootstelling aan risico's van zwaar werk en verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, nachtarbeid en zware beroepen

ADVIES 2102 van 23.10.2018
Arbeidsdeal – Versoepeling van de voorwaarden voor de vrijstelling van socialezekerheids-bijdragen voor de op de cao nr. 104 gebaseerde vergoedingen

ADVIES 2101 van 23.10.2018
Bestrijding van de sociale fraude - Uitvoering van een aantal sectorale plannen voor eerlijke concurrentie

ADVIES 2099 van 25.09.2018
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Evaluatie en voorstellen in verband met de reglementering inzake re-integratie

ADVIES 2097 van 25.09.2018
Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3de lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ADVIES 2096 van 25.09.2018
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring

ADVIES 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding

RAPPORT 110 van 26.06.2018
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Evaluatie

ADVIES 2085 van 22.05.2018
Studentenarbeid - Ratio legis arbeidsrechtelijke studentenregelgeving - Definitie begrip student

ADVIES 2081 van 27.02.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte

ADVIES 2079 van 27.02.2018
Sociale Maribel – Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector – Ontwerp van wijzigingsbesluit

ADVIES 2078 van 27.02.2018
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst

ADVIES 2077 van 21.02.2018
Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen

ADVIES 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2074 van 29.01.2018
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2018

ADVIES 2073 van 29.01.2018
Welvaartsvastheid 2017-2018 – Evaluatie

ADVIES 2072 van 29.01.2018
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 - Notie “kind met een handicap”

ADVIES 2070 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van gedeeltelijke dagen

ADVIES 2069 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit – Afschaffing van de dubbele indexering van de forfaitaire lonen die van toepassing zijn op de gelegenheidswerknemers van de horeca, de land- en tuinbouw en op de werknemers wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien bestaat in de horeca

ADVIES 2067 van 19.12.2017
Ontwerp van koninklijk besluit – Vrijstelling van sociale bijdragen op vergoeding cao nr. 104

ADVIES 2065 van 29.11.2017
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie

ADVIES 2061 van 28.11.2017
Sociaal statuut van de kunstenaars - Bijwerking van de adviezen nrs. 1.744, 1.810 en 1.931

ADVIES 2058 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit - Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan de werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering

ADVIES 2057 van 24.10.2017
Aanpassing lage- en hogeloongrens van categorie 2 structurele vermindering vanaf 1 januari 2018 – Ontwerp van KB

ADVIES 2056 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Kilometervergoeding toegekend voor verplaatsingen per fiets - Vrijstelling van sociale bijdragen in het kader van woon-werkverkeer

ADVIES 2054 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

RAPPORT 108 van 24.10.2017
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017 - Maatschappelijke uitdagingen - Administratieve vereenvoudiging

RAPPORT 107 van 04.10.2017
Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018

ADVIES 2050 van 18.07.2017
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwil-ligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk

ADVIES 2048 van 18.07.2017
Mantelzorgers – Voorstel tot omkaderende sociaalrechtelijke maatregelen

ADVIES 2046 van 18.07.2017
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2017-2018

ADVIES 2044 van 18.07.2017
Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 104 van 18.07.2017
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Eindrapport van België

ADVIES 2043 van 28.06.2017
Studentenarbeid – Begrip student – Alternerend leren – Wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten

ADVIES 2041 van 28.06.2017
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Bevoegdheden van de inspectiediensten – Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

ADVIES 2039 van 21.06.2017
Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid

ADVIES 2037 van 23.05.2017
Mandaat in een managementfunctie in de instellingen van openbaar nut die geen openbare socialezekerheidsinstellingen zijn

ADVIES 2036 van 23.05.2017
Activerend beleid bij herstructureringen – Wijziging van het KB van 9 maart 2006 en het KB van 3 mei 2007

ADVIES 2034 van 23.05.2017
Wetsvoorstel betreffende de samenlevingsdienst

ADVIES 2033 van 23.05.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

ADVIES 2032 van 07.04.2017
Verlenging van de gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

ADVIES 2027 van 21.03.2017
Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006

ADVIES 2026 van 21.03.2017
IPA 2017-2018 -Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 2023 van 21.03.2017(NAR-CRB)
Welvaartsvastheid 2017-2018

ADVIES 2022 van 24.01.2017
Hervorming van de sociale inspectiediensten – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij het besluit van 1 juli 2011

ADVIES 2021 van 24.01.2017
Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over de regeling van het mandaat van de dienstverrichters in het kader van de sociale administratie – Kwaliteitsbaro-meter – Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 2017 van 24.01.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 2011 van 20.12.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2017

ADVIES 2010 van 07.12.2016
Harmonisering en verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2000 van 25.10.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1995 van 27.09.2016
Studentenarbeid – Omzetting van het contingent van 50 dagen studentenarbeid in uren

ADVIES 1994 van 27.09.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Opheffing van artikel 3, 6° en 7°

ADVIES 1993 van 27.09.2016
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 1991 van 21.09.2016
Achtste tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Verslag 2014-2015

ADVIES 1990 van 19.07.2016
Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse gemeenschap arbeid verrichten als persoonlijke assistent via een persoonsvolgende financiering – ontwerp van KB

ADVIES 1989 van 19.07.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexi-jobs betreft en tot aanpassing van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot doelgroepverminderingen

RAPPORT 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

ADVIES 1984 van 07.06.2016
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet en voorontwerpen van koninklijke besluiten

RAPPORT 97 van 07.06.2016
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Evaluatie

ADVIES 1979 van 13.04.2016
Vereenvoudiging van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers

ADVIES 1977 van 03.03.2016
Versterking van de competitiviteit (Verlaging van de faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %) – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit / Sociale Maribel – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1972 van 23.02.2016
Uitzendarbeid - Gevolggeving aan advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 - 48-urenregel

ADVIES 1971 van 26.01.2016
Flexi-jobs – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1967 van 26.01.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016

ADVIES 1965 van 15.12.2015
Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen - ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1964 van 15.12.2015
Vermindering van de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van de eerste zes werknemers – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1963 van 27.10.2015
Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1956 van 05.10.2015
datamining en de datamatching – Ontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties – Opvolging NAR-advies nr. 1.944

RAPPORT 94 van 05.10.2015
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren − Tweede voortgangsrapport

ADVIES 1953 van 14.07.2015
Verplichting tot inschrijving als werkzoekende – Kennisgeving van deze verplichting tot inschrijving aan de werkzoekende

ADVIES 1952 van 14.07.2015
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan

ADVIES 1949 van 14.07.2015
Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering artikel 71 van het voorontwerp van programmawet

ADVIES 1948 van 14.07.2015
Revalorisatie invaliditeitspensioen mijnwerkers

ADVIES 1946 van 24.06.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars - Follow-up van de adviezen nr. 1.744, nr. 1.810 en nr. 1.931 - Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit - Werking van de Commissie "Kunstenaars" en model van de kaart en van het visum "kunstenaars"

ADVIES 1945 van 24.06.2015
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het werkgeverscontingent voor gelegen-heidswerknemers in de horecasector

ADVIES 1944 van 24.06.2015
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

ADVIES 1943 van 24.06.2015
Voorontwerp van programmawet – Titel 2 - Sociale Zaken en Titel 3 - Werk

ADVIES 1937 van 27.04.2015
Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1935 van 24.03.2015
Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

ADVIES 1932 van 24.03.2015
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

ADVIES 1931 van 24.03.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars – Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen – Follow-up van de adviezen nr. 1744 en nr. 1810

ADVIES 1929 van 24.03.2015
Verhoging van de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheques tot een totaalbedrag van 8 euro – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

ADVIES 1927 van 24.02.2015
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1926 van 24.02.2015
Elektronische ecocheques

ADVIES 1923 van 24.02.2015
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling

ADVIES 1909 van 15.07.2014
Veralgemening van de elektronische aangifte van sociaal risico – Ontwerp van wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid – Gevolggeving aan advies nr. 1.901 van 25 maart 2014

ADVIES 1908 van 15.07.2014
Regelgeving inzake betaald educatief verlof-Ontwerp van koninklijk besluit-Schooljaar 2014-2015

RAPPORT 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

ADVIES 1907 van 29.04.2014
Financiering globale projecten startbaan non-profit - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1906 van 29.04.2014
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1902 van 25.03.2014
Gebruik van elektronische maaltijdcheques − Follow-up van de adviezen nr. 1602, nr. 1680 en nr. 1712

ADVIES 1901 van 25.03.2014
Veralgemening van de elektronische aangifte sociaal risico

ADVIES 1900 van 25.03.2014
Studentenarbeid – Evaluatie

ADVIES 1896 van 25.02.2014
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft

ADVIES 1895 van 25.02.2014
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten

ADVIES 1893 van 12.02.2014
Voorontwerp van wet tot instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen

ADVIES 1887 van 18.12.2013
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2014

ADVIES 1886 van 17.12.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1882 van 17.12.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971

ADVIES 1878 van 26.11.2013
Tijdelijke werkloosheid – Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

ADVIES 1877 van 26.11.2013
Twee wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan

ADVIES 1876 van 26.11.2013
Voorontwerp van wet – Mantelzorgers

ADVIES 1875 van 26.11.2013
Invoering van een elektronisch systeem van registratie van personen op tijdelijke en mobiele werkplaatsen – Uitvoerings-KB’s

ADVIES 1871 van 06.11.2013
Invoering van een elektronisch systeem van registratie van personen op tijdelijke en mobiele werkplaatsen : ontwerp van wet

ADVIES 1868 van 22.10.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 41 en 43 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1866 van 24.09.2013
- Invoering van een elektronisch systeem van registratie van personen op tijdelijke en mobiele werkplaatsen : ontwerp van wet
- Vereenvoudiging van de unieke werfmelding : ontwerp van wet en koninklijk besluit

ADVIES 1865 van 24.09.2013
Problemen met betrekking tot de toepassing van de DECAVA-regeling – Voorstellen tot ver-eenvoudiging – Advies nr. 1.811

ADVIES 1863 van 16.07.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Invoering van een beperking van de onderwerping inzake gelegenheidsarbeid in de champignonteelt

ADVIES 1861 van 16.07.2013
Gelegenheidsarbeid in de horeca – Vermindering van socialezekerheidsbijdragen in de horeca - Ontwerpen van wet en van koninklijk besluit

ADVIES 1860 van 16.07.2013
Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken (artikel 51 en 77/4 en volgende van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) – Opleidingen

ADVIES 1858 van 16.07.2013
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1857 van 16.07.2013
Huispersoneel: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969

ADVIES 1856 van 25.06.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (verbrekingsvergoedingen)

ADVIES 1855 van 25.06.2013
Voorontwerp van wet tot wijziging van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen en van het Sociaal Strafwetboek

ADVIES 1853 van 28.05.2013
Jaarlijkse vakantie

RAPPORT 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

ADVIES 1849 van 23.04.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Notie “activiteitsegment bij collectief ontslag

ADVIES 1847 van 28.03.2013
Regeerakkoord van 1 december 2011 – Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

ADVIES 1845 van 28.03.2013
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2013 - 2014

ADVIES 1844 van 28.03.2013
Lastenverlaging – Sociale Werkbonus

ADVIES 1843 van 28.03.2013
Lastenverlaging – Forfait structurele vermindering

ADVIES 1841 van 28.03.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen

ADVIES 1840 van 28.03.2013
Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

ADVIES 1838 van 26.02.2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1836 van 26.02.2013
Studentenarbeid

ADVIES 1834 van 18.12.2012
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2013

ADVIES 1833 van 18.12.2012
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering van het artikel 78 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012

ADVIES 1830 van 18.12.2012
Verlenging van de bijzondere maatregelen inzake seizoenarbeid in de sector van de witlofteelt

ADVIES 1829 van 18.12.2012
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot rege-ling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1822 van 30.10.2012
Sociale secretariaten – Overdracht van mandaten – Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ADVIES 1821 van 30.10.2012
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Criteria voor vervoer van goederen en personen voor rekening van derden – Criteria voor werk in onroerende staat – Follow-up van advies nr. 1.805 van 27 juni 2012

AANBEVELING 23 van 30.10.2012
Aanbeveling aan de paritaire comités over de invoering van specifieke criteria om de aard van een arbeidsrelatie in sommige risicosectoren of andere sectoren te bepalen

ADVIES 1818 van 30.10.2012
Relancestrategie – Uniforme onderwerping van de stagiairs aan de sociale zekerheid – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1815 van 30.10.2012
Relancestrategie – Verschuiving van bijdragevermindering bij onvolledige kwartaalprestaties naar lage lonen

ADVIES 1814 van 25.09.2012
Relancestrategie – Voorontwerp van wet houdende het tewerkstellingsplan

ADVIES 1813 van 25.09.2012
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de vastlegging van een jaarlijkse bijdrage voor overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid – Uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 – Opvolging van advies nr. 1.804

ADVIES 1811 van 17.07.2012
Problemen met betrekking tot de toepassing van de Decava-regelgeving – Voorstellen tot vereenvoudiging

ADVIES 1810 van 17.07.2012
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers – Gevolggeving aan advies nr. 1.744

ADVIES 1809 van 17.07.2012
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1806 van 17.07.2012
Zesde tweejaarlijks verslag ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1805 van 27.06.2012
Voorontwerp van wet betreffende het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige

ADVIES 1804 van 27.06.2012
Uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 - Responsabilisering van de werkgevers bij overbenutting van de tijdelijke werkloosheid - Voorontwerpen van koninklijke besluiten

ADVIES 1803 van 27.06.2012
Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 – Uitvoering van het advies nr. 1.795 – Respect voor de leeftijdspiramide bij collectief ontslag

ADVIES 1802 van 27.06.2012
Programmawet – Gevolggeving aan advies nr. 1.795: werkgelegenheidsplan oudere werknemers

ADVIES 1799 van 23.05.2012
Bijdragen op brugpensioenen en pseudobrugpensioenen – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen – Follow-up van advies nr. 1.798

RAPPORT 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

MEDEDELING 10 van 04.04.2012
Akkoord tussen de in de Nationale arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties

ADVIES 1798 van 04.04.2012
Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I) - Aanpassing van de bijzondere werkgeversbijdrage op de werkloosheid met bedrijfstoeslag en op de pseudobrugpensioenen

ADVIES 1797 van 04.04.2012
Aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit - Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.791 en nr. 1.795

ADVIES 1796 van 04.04.2012
Opleidingsinspanning – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage

ADVIES 1795 van 07.02.2012
Voorontwerp van programmawet - Titel “Werk” en titel “Fraudebestrijding”

ADVIES 1794 van 31.01.2012
Indexering van de loongrenzen – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ADVIES 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1786 van 20.12.2011
Voorstellen tot verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1781 van 28.11.2011
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19 bis, § 1 en 19 quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1780 van 28.11.2011
Regeringsamendementen op het wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (document Kamer 53/1737) – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

ADVIES 1775 van 13.07.2011
Vrijwilligerswerk – Wetsvoorstellen

ADVIES 1774 van 13.07.2011
Gelegenheidswerk in de landbouwsector en de tuinbouwsector – Eenparig advies van de paritaire comités nr. 144 voor de landbouw en nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf – Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een antifraudemaatregel in de sector van de champignonteelt

ADVIES 1773 van 13.07.2011
Verzoek om verlenging van de maatregelen inzake seizoenarbeid in de witlofteelt

ADVIES 1771 van 25.05.2011
Groepsverzekering - Dekking in geval van overlijden

ADVIES 1770 van 25.05.2011
Maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt - Opvolging van advies nr. 1.702 - Alternerend leren

AANBEVELING 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

ADVIES 1767 van 02.03.2011
Uitvoering van de Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen – Follow-up advies nr. 1621 van 6 november 2007

ADVIES 1755 van 21.12.2010
Verslag 2008-2009 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1753 van 07.12.2010
Voorontwerp van wet tot invoering van de automatische registratie als aannemer

ADVIES 1752 van 07.12.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 67 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 en artikel 19, § 1, lid 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969

ADVIES 1750 van 07.12.2010
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid met het oog op de automatische overgang van procuraties bij overname van een klantenbestand door een erkend sociaal secretariaat

ADVIES 1749 van 07.12.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1744 van 13.10.2010
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers
   

ADVIES 1740 van 15.09.2010
Verlenging van de bijzondere socialezekerheidsregeling voor seizoensarbeid in de witlofteelt   

ADVIES 1739 van 15.09.2010
Verlenging van de maatregelen bepaald bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij wet van 30 december 2009

ADVIES 1736 van 02.06.2010
Verlof voor pleegzorg - Gelijkstellingen in de socialezekerheidswetgeving en de vakantiewetgeving    

ADVIES 1733 van 16.03.2010
Brugpensioen - Canada dry - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het gecoördineerde koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen    

ADVIES 1726 van 26.01.2010
Verzoek om verlenging van de bijzondere socialezekerheidsregeling voor seizoensarbeid in de witlofteelt   

ADVIES 1725 van 26.01.2010
Brugpensioen - Canada dry - Ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit    

ADVIES 1723 van 26.01.2010
Tijdelijke werkloosheid voor bedienden – Financiering door het sluitingsfonds – ontwerp van koninklijk besluit    

ADVIES 1721 van 26.01.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector    

ADVIES 1713 van 25.11.2009
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid - Regeling van het "mandaat" van de dienstverrichters in het kader van de sociale administratie   

ADVIES 1712 van 25.11.2009
Aangepast ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 19 bis, § 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Gebruik van elektronische maaltijdcheques   

ADVIES 1709 van 25.11.2009 
Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het forfaitair dagloon voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid van de aangestelden toiletten wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en van hun werkgevers die niet ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf  

ADVIES 1708 van 25.11.2009
Vrijwilligerswerk - Vergoedingen voor vrijwilligerswerk   

ADVIES 1707 van 25.11.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969, tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 januari 1988 tot vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 15 mei 1991 tot uitvoering van artikel 17, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 - Invoering van de elektronische aangifte van tewerkstelling   

ADVIES 1705 van 07.10.2009 
Structurele en zichtbare vereenvoudiging van de banenplannen, de bijdrageverminderingen en de activering van de werkloosheidsuitkeringen  

ADVIES 1702 van 07.10.2009
Maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt   

ADVIES 1699 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Geneesheren in opleiding tot huisarts   

ADVIES 1695 van 14.07.2009
Verzoek om verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de sector van de witlofteelt   

ADVIES 1694 van 14.07.2009
Ontwerp van koninklijk besluit - Gelijkstelling van de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorg voor het recht op jaarlijkse vakantie van werknemers van de privésector   

ADVIES 1686 van 06.05.2009
Vrijwilligerswerk  

ADVIES 1685 van 06.05.2009
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Artikel 38 sexies, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers   

ADVIES 1684 van 06.05.2009
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector   

ADVIES 1681 van 01.04.2009
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Protocolakkoord van 7 juli 2008 van het paritair comité nr. 144 voor de landbouw en het paritair comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf   

ADVIES 1680 van 01.04.2009
Gebruik van elektronische maaltijdcheques: Aangepast ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 6° van het koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders   

ADVIES 1677 van 20.02.2009
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1 en 3, § 1, 6° en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, gewijzigd bij wet van 15 januari 1999 en koninklijk besluit van 7 januari 2002 – Artikel 1 – Lijst van de onderworpen entiteiten

ADVIES 1676 van 20.02.2009
Structurele en zichtbare vereenvoudiging van de banenplannen, de bijdrageverminderingen en de activering van de werkloosheidsuitkeringen

ADVIES 1675 van 20.02.2009
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques  

ADVIES 1673 van 11.02.2009
Welvaartsvastheid 2009-2010 – uitvoering van de generatiepactwet van 23 december 2005  

ADVIES 1672 van 11.02.2009
Welvaartsaanpassing van de socialebijstandsuitkeringen voor de periode 2009-2010 - uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact  

ADVIES 1671 van 11.02.2009
Fiscale lastenverlaging op ploegen- en nachtarbeid / overuren

ADVIES 1665 van 22.12.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen - Follow-up van het advies nr. 1.644 van 9 juli 2008

ADVIES 1653 van 10.10.2008
Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen voor de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid

ADVIES 1652 van 09.07.2008
Verzoek tot verlenging van de maatregelen inzake seizoensarbeid in de witlofteelt

ADVIES 1649 van 09.07.2008
Toegelaten arbeid voor gepensioneerden – grensbedragen – artikel 64, § 5 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en artikel 107, § 5 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ADVIES 1644 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen - Terugbetaling van de teveel betaalde werkgeversbijdragen en inhoudingen

ADVIES 1633 van 27.02.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1632 van 27.02.2008
Studentenarbeid - Evaluatie

RAPPORT 72 van 27.02.2008
Socialezekerheidsstatistieken jaar 2005

RAPPORT 71 van 27.02.2008
Tussentijdse evaluatie betreffende de uitvoering van advies nr. 1.566 van 21 september 2006 : welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen

ADVIES 1621 van 06.11.2007
Uitvoering van het Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen

ADVIES 1620 van 17.07.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en van artikel 30 bis van de wet van 27 juni I969 tot herziening van de besluitwet van 28 december I944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1604 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen en ontwerp van amendement op het ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen

ADVIES 1601 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1598 van 30.03.2007
Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de vermindering van de werkgeversbijdrage voor oudere werknemers in uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1597 van 30.03.2007
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Horeca - Dimona en de problematiek van de forfaits - Aanpassing van de forfaitaire daglonen - Ontwerpen van koninklijke besluiten en ontwerp van ministerieel besluit

ADVIES 1595 van 30.03.2007
Gevolgen van de verhoging van het minimumloon voor de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid

ADVIES 1593 van 30.01.2007
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten :
- ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van bepaalde sociale documenten voor gedetacheerde werknemers

ADVIES 1589 van 19.12.2006
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen

ADVIES 1587 van 19.12.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

ADVIES 1583 van 21.11.2006
Herwaardering van het invaliditeitspensioen mijnwerkers – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1582 van 21.11 2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1580 van 21.11.2006
Betaald educatief verlof - Ontwerp van wettelijke bepalingen tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Maximum aantal uren - Overgangsregeling

ADVIES 1579 van 21.11.2006
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - Ontwerp van wet tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

ADVIES 1573 van 21.11.2006
Wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van het advies nr.1.536 van 30 november 2005 betreffende de vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1570 van 03.10.2006
Welvaartsvastheid - Uitvoering van het Generatiepact - Aanpassing van de sociale bij-standsuitkeringen

ADVIES 1566 van 21.09.2006
Welvaartsvastheid - Jaarlijkse welvaartsbonus pensioenen - Verlaging van de werkgeverslasten - Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1561 van 18.07.2006
Derde tweejaarlijks verslag ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1559 van 02.05.2006
Generatiepact - Financiering gezondheidszorg

ADVIES 1557 van 02.05.2006
Evaluatie van de maatregelen betreffende de sociale bescherming van onthaalouders

ADVIES 1556 van 02.05.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1553 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Jongerentewerkstelling - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Problemen met betrekking tot de toepassing van het bonusbeginsel (negatieve werkgeversbijdragen)

ADVIES 1550 van 09.03.2006
Verlies van socialezekerheidsbijdragevermindering – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1547 van 31.01.2006
Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden / Wetsvoorstel

ADVIES 1545 van 31.01.2006
Verruiming van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders tot de personen die in het Vlaamse Gewest arbeid verrichten als persoonlijke assistent

ADVIES 1540 van 21.12.2005
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - DIMONA - Sectorale afwijkingen - Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 9 ter en 9 quater van het koninklijk besluit van 5 november 2002

ADVIES 1538 van 13.12.2005
Uitvoering van het generatiepact - Koninklijke besluiten

ADVIES 1535 van 18.11.2005
Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact (meer bepaald de artikelen 81 en 82 inzake de aanvullende pensioenen en artikelen met betrekking tot de stage in de onderneming)

ADVIES 1534 van 16.11.2005
Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1524 van 12.07.2005
Studentenarbeid - ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1523 van 12.07.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - gelijkstelling van het adoptieverlof

RAPPORT  66 van 12.07.2005 + Bijlagen
Financiering van de sociale zekerheid

ADVIES 1516 van 16.06.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen

ADVIES 1515 van 16.06.2005
Evaluatie van het beleid inzake duurzame ontwikkeling

ADVIES 1512 van 04.05.2005
Resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques 3-706, aangenomen door de Senaat op 15 juli 2004
Wetsvoorstel nr. 3-441/1 van 8 januari 2004 tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques, ingediend door de heer J.-M. Dedecker
Wetsvoorstel nr. 3-489/1 van 3 februari 2004 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen, ingediend door mevrouw Ch. Defraigne en de heer M. Wilmots
Wetsvoorstel nr. 3-557/1 van 12 maart 2004 tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken, ingediend door de heer R. Thissen c.s.
Wetsvoorstel nr. doc. 51 1131/001 van 14 mei 2004 tot invoering van sport- en cultuurcheques, ingediend door mevrouw A. Storms en de heer H. Bonte
Wetsvoorstel nr. 3-584/1 van 25 maart 2004 ter invoering van sport- en cultuurcheques, ingediend door mevrouw C. Gennez en de heer L. Vandenberghe

ADVIES 1510 van 04.05.2005
Wettelijke aanpassingen inzake herinschakeling

ADVIES 1509 van 24.03.2005
Voorstel tot compensatie van de kosten in het kader van de verhoging van het plafond inzake arbeidsongevallen

ADVIES 1507 van 24.03.2005
Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage

ADVIES 1506 van 09.02.2005
Wetsvoorstel van mevrouw Greet VAN GOOL c.s. betreffende de rechten van vrijwilligers

ADVIES 1505 van 21.12.2004
Evaluatie van de gelegenheidsarbeid in de horecasector

ADVIES 1501 van 21.12.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen.

ADVIES 1499 van 21.12.2004
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Sectorale afwijkingen - Controle

ADVIES 1496 van 20.10.2004
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgever - ontwerpteksten tot aanpassing van verschillende socialezekerheidsregelgevingen in het kader van de eenvormige definiëring van het begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid en de inwerkingtreding van de Aangifte van de Sociale Risico's in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ADVIES 1491 van 19.07.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1490 van 19.07.2004
Gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1488 van 07.07.2004
Tweede tweejaarlijks verslag van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

ADVIES 1487 van 29.06.2004
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1486 van 29.06.2004
Statuut van de kunstenaars - Vrijstelling van kleinschalige artistieke activiteiten/ Bijdragevermindering - Ontwerpen van koninklijk besluit

ADVIES 1464 van 05.05.2004
Vereenvoudiging van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten in het kader van de eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid en ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ADVIES 1461 van 23.04.2004
Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 (mobiliteit-armoede-vergrijzing)

ADVIES 1459 van 16.03.2004
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 : Verjaringstermijnen voor de inning van socialezekerheidsbijdragen

ADVIES 1455 van 17.12.2003
Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Gevolgen voor het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren

ADVIES 1453 van 17.12.2003
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1452 van 17.12.2003
Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen – Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2, 3, 4 en 8 van Titel II van de programmawet van xx december 2003 

ADVIES 1451 van 17.12.2003
Besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingsfonds

ADVIES 1448 van 13.11.2003
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Sectorale afwijkingen

ADVIES 1441 van 06.05.2003
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Tussenkomst van de werkgever in een PC privé-project

ADVIES 1439 van 19.03.2003
Vaderschaps- en adoptieverlof - Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie

ADVIES 1438 van 19.03.2003
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Juridische kwalificatie van de stortingen en premies door de werkgever ten behoeve van zijn personeel met het oog op aanvullingen van socialezekerheidsvoordelen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen 

ADVIES 1435 van 19.03.2003
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1433 van 04.02.2003
Gelegenheidsarbeid in de sector van het hotelbedrijf - Administratieve vereen­voudiging voor de werkgevers en vermindering van de socialezekerheids­bijdragen - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1429 van 18.12.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid - Verlenging van het stelsel voor jongeren met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing

ADVIES 1427 van 21.11.2002
Aanvullend luik bij het ontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Afschaffing van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986

ADVIES 1426 van 21.11.2002
Verlaging van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid - Versterking vanaf 1 januari 2003

ADVIES 1425 van 23.10.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven

ADVIES 1421 van 23.10.2002
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Ontwerpen van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ADVIES 1419 van 23.10.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid - Postdoctorale onderzoekers/ Beperking van de toepassing van de socialezekerheidswet - Doctorale en postdoctorale onderzoekers van buiten de E.U.

ADVIES 1418 van 23.10.2002
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

ADVIES 1417 van 23.10.2002
Ontwerp van wet betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen en ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van …… betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen

ADVIES 1416 van 23.10.2002
Toepassing van de sociale zekerheid op de kunstenaars - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1415 van 23.10.2002
Toepassing van de sociale zekerheid op de kunstenaars - Wetsontwerp

ADVIES 1414 van 10.07.2002
Centralisatie van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 - Follow-up van het advies nr. 1.368 van 19 september 2001

ADVIES 1408 van 12.06.2002
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeits-pensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1406 van 12.06.2002
Sociaal statuut voor de erkende en gesubsidieerde onthaalouders

ADVIES 1405 van 12.06.2002
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

ADVIES 1399 van 26.04.2002
Studentenarbeid - Onderwerping aan de sociale zekerheid - Tewerkstellingsduur

ADVIES 1398 van 26.04.2002
Onderwerping aan de sociale zekerheid : studentenarbeid

ADVIES 1395 van 20.03.2002
Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ADVIES 1386 van 29.01.2002
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, § 3 en 12 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders : onderwerping aan de sociale zekerheid van universiteitspersoneel

ADVIES 1385 van 19.12.2001
Seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1384 van 19.12.2001
Pensioenfondsen voor meerdere werkgevers

ADVIES 1383 van 19.12.2001
Maatregelen ter begeleiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 en nr. 46 - Modernisering van het statistisch apparaat van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Loonstatistieken, indexcijfer van de regelingslonen - Koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen en wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (artikel 50) : aanpassing van de drempelbedragen

ADVIES 1379 van 27.11.2001
Bevordering van de werkgelegenheid - Vrijstelling van de verplichting om stagiairs in dienst te nemen wanneer de werkgevers van de particuliere sector een inspanning leveren ter bevordering van de werkgelegenheid op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst

ADVIES 1375 van 27.11.2001
Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid - eerste tweejaarlijks verslag

ADVIES 1372 van 16.10.2001
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestatie verbonden met de sociale aanvullende pensioenplannen

ADVIES 1368 van 19.09.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 centralisering van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

ADVIES 1365 van 17.07.2001
Wetsvoorstel van de heren P. Timmermans en J. Wauters tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering met betrekking tot de langdurig werklozen

ADVIES 1364 van 17.07.2001
Betaalde sportbeoefenaars - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen worden berekend

ADVIES 1352 van 15.05.2001
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1351 van 15.05.2001
Onderwerping aan de sociale zekerheid - studentenarbeid 

ADVIES 1350 van 15.05.2001
Onderwerping aan de sociale zekerheid : - afschaffing van de hoofdelijke bijdragen voor de kinderbijslagregeling - aanpassing van de bepalingen inzake de onderwerping aan de sociale zekerheid - personen die als animator, leider of monitor tewerkgesteld worden door erkende organisaties die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken : regel van de 25 dagen

ADVIES 1349 van 15.05.2001
Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten

ADVIES 1348 van 15.05.2001
Loon waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald - vrijstelling eurominikit

ADVIES 1347 van 15.05.2001
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 - Loon dat als grondslag dient voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen : uitsluiting van de aan de werknemers toegekende prijsverminderingen

ADVIES 1341 van 15.03.2001
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

ADVIES 1336 van 06.02.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 jaarlijkse vakantie (punt 7)

ADVIES 1335 van 06.02.2001
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers 


INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  

ADVIES 2190 van 15.12.2020
Bijkomende projecten ten gunste van risicogroepen voor jongeren onder de 26 jaar – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013

ADVIES 2189 van 15.12.2020
Follow-up van advies nr. 2181 - Alternatieve oplossingen voor de verenigingsactiviteiten - Gevolgen van de vernietiging van de relancewet

ADVIES 2184 van 27.10.2020
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 - Herstructureringen

ADVIES 2181 van 27.10.2020
Wetsvoorstel betreffende het verenigingswerk

ADVIES 2177 van 29.09.2020
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2020-2021

ADVIES 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

ADVIES 2170 van 30.06.2020
IPA 2017-2018 – Een innovatieve arbeidsorganisatie

ADVIES 2165 van 26.05.2020
Projecten voor risicogroepen en projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2149 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

AANBEVELING 28 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

ADVIES 2145 van 22.10.2019
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

ADVIES 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

ADVIES 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

ADVIES 2106 van 12.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2097 van 25.09.2018
Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3de lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ADVIES 2096 van 25.09.2018
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring

ADVIES 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

MEDEDELING 13 van 27.02.2018
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (gewijzigd door cao nr. 103 bis, 103 ter en 103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ADVIES 2080 van 27.02.2018
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Burn-out

ADVIES 2078 van 27.02.2018
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst

ADVIES 2073 van 29.01.2018
Welvaartsvastheid 2017-2018 – Evaluatie

ADVIES 2066 van 19.12.2017
- Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015

- Outplacement - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21.10.2007

ADVIES 2065 van 29.11.2017
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie

ADVIES 2062 van 28.11.2017
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

RAPPORT 108 van 24.10.2017
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017 - Maatschappelijke uitdagingen - Administratieve vereenvoudiging

RAPPORT 107 van 04.10.2017
Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018

ADVIES 2046 van 18.07.2017
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2017-2018

ADVIES 2033 van 23.05.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

ADVIES 2026 van 21.03.2017
IPA 2017-2018 -Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 2023 van 21.03.2017(NAR-CRB)
Welvaartsvastheid 2017-2018

ADVIES 2005 van 22.11.2016
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2016-2017

ADVIES 1951 van 14.07.2015
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2015-2016

ADVIES 1936 van 27.04.2015
Ontwerp van koninklijk besluit – Verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

ADVIES 1908 van 15.07.2014
Regelgeving inzake betaald educatief verlof-Ontwerp van koninklijk besluit-Schooljaar 2014-2015

ADVIES 1884 van 17.12.2013
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ADVIES 1867 van 22.10.2013
Risicogroepen – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1858 van 16.07.2013
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1825 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende vormingsinspanningen - Uitvoering van de artikelen 113 en 114 van de programmawet (I) van 29 maart 2012

ADVIES 1824 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1823 van 30.10.2012
Evaluatie van de toepassing van artikel 31, § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, zoals gewijzigd door de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

ADVIES 1820 van 30.10.2012
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de risicogroepen, ter uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

MEDEDELING 11 van 30.10.2012
Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ADVIES 1809 van 17.07.2012
Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1784 van 28.11.2011
E
valuatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1777 van 05.10.2011
Outplacement – werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in doorstromingsprogramma’s

ADVIES 1765 van 26.01.2011
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1758 van 21.12.2010
Uitvoering van de adviezen nr. 1675 en nr. 1728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1757 van 21.12.2010
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – Evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90

ADVIES 1747 van 13.10.2010
Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma

ADVIES 1729 van 16.03.2010   
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Follow-up van advies nr. 1.701 - Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Betaald educatief verlof - Aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw - Follow-up van advies nr. 1.660

ADVIES 1728 van 16.03.2010
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques - Minimumvoorwaarden na te leven door de ondernemingen die ecocheques uitgeven - Ontwerp van ministerieel besluit    

RAPPORT 77 van 16.03.2010
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - ontwerp van koninklijk besluit - follow-up van advies nr. 1.701 - uitvoering van het in- terprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - betaald educatief verlof - aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw - follow-up van advies nr. 1.660    

ADVIES 1717 van 15.12.2009 
Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma  

ADVIES 1701 van 14.07.2009
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit   

ADVIES 1675 van 20.02.2009
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques  

ADVIES 1673 van 11.02.2009
Welvaartsvastheid 2009-2010 – uitvoering van de generatiepactwet van 23 december 2005  

ADVIES 1672 van 11.02.2009
Welvaartsaanpassing van de socialebijstandsuitkeringen voor de periode 2009-2010 - uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact  

ADVIES 1660 van 05.11.2008
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008: Betaald educatief verlof - Aanpassing aan de behoeften van de 21e eeuw

ADVIES 1654 van 10.10.2008
IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties

ADVIES 1650 van 09.07.2008
Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 21 en 22 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1630 van 27.02.2008
Sociale dialoog in België - Akkoord van de groep van Tien - Tenuitvoerlegging

ADVIES 1627 van 20.12.2007
Uitvoering van het Generatiepact en het Interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 :
- Conventioneel brugpensioen : 56 na 40 effectief gewerkte jaren
- Gelijkgestelde dagen herdefiniëren : opvolging van het advies nr. 1.601

ADVIES 1625 van 20.12.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

ADVIES 1617 van 17.07.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Outplacement

ADVIES 1608 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985

ADVIES 1606 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 – Betaald educatief verlof : Financiering – Sectoren die onvoldoende opleidingsmaatregelen realiseren

ADVIES 1605 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 – Outplacement – Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1601 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1599 van 30.03.2007
Tijdskrediet - Uitvoering van het Generatiepact - Uitvoering van het IPA 2007 - 2008

ADVIES 1580 van 21.11.2006
Betaald educatief verlof - Ontwerp van wettelijke bepalingen tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Maximum aantal uren - Overgangsregeling

ADVIES 1573 van 21.11.2006
Wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van het advies nr.1.536 van 30 november 2005 betreffende de vereenvoudiging van de sociale balans

ADVIES 1459 van 16.03.2004
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 : Verjaringstermijnen voor de inning van socialezekerheidsbijdragen

ADVIES 1432 van 04.02.2003
Uitvoering van het centraal akkoord 2003-2004 – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Maaltijdcheques

ADVIES 1431 van 04.02.2003
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 1414 van 10.07.2002
Centralisatie van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 - Follow-up van het advies nr. 1.368 van 19 september 2001

ADVIES 1412 van 10.07.2002
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Betaald educatief verlof - Gevolggeving aan advies nr. 1.367

ADVIES 1411 van 10.07.2002
Wijzigingen in de regelgeving inzake betaald educatief verlof

ADVIES 1410 van 10.07.2002
Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V

ADVIES 1371 van 19.09.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ADVIES 1368 van 19.09.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 centralisering van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

ADVIES 1367 van 17.07.2001
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Betaald educatief verlof

ADVIES 1345 van 20.04.2001
Ontwerp van wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers-Ontwerp van wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven

ADVIES 1343 van 30.03.2001
Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Mobiliteit

ADVIES 1340 van 15.03.2001
Mobiliteit – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woonplaats en hun werkplaats

ADVIES 1339 van 14.02.2001
Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet

ADVIES 1336 van 06.02.2001
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 jaarlijkse vakantie (punt 7)


EUROPA  

ADVIES 2198 van 05.02.2021
Europees minimumloon – Voorstel van de Europese Commissie

ADVIES 2197 van 05.02.2021
Voorstel van de Europese Commissie van 28 oktober 2020 - Conventionele aard van het Belgische systeem voor de vorming van de minimumlonen voor de privésector

ADVIES 2193 van 21.12.2020
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie

ADVIES 2185 van 24.11.2020
Europese raadpleging over het Europese actieplan betreffende de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

RAPPORT 119 van 14.07.2020
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2164 van 26.05.2020
Bijdrage van de CRB en NAR in het kader van de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

ADVIES 2151 van 17.12.2019
Single permit : voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

ADVIES 2147 van 26.11.2019
Omzetting van Richtlijn EU 2018/957 van het Europees Parlement en van de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

ADVIES 2135 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit - Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/59/Euratom - De opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

RAPPORT 113 van 28.05.2019
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2124 van 27.03.2019

Bijdrage van de CRB en de NAR in het kader van de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019

ADVIES 2088 van 26.06.2018
Evaluatie van de bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen van de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector, zoals voorzien door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

RAPPORT 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

ADVIES 2087 van 22.05.2018
Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

ADVIES 2082 van 28.03.2018
Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2018

RAPPORT 104 van 18.07.2017
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Eindrapport van België

ADVIES 2031 van 07.04.2017
Nationaal hervormingsprogramma (NHP) 2017

ADVIES 1992 van 27.09.2016
Richtlijn 2015/1794 – Zeevarenden – Omzetting in Belgisch recht

RAPPORT 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

ADVIES 1982 van 04.05.2016
Detachering van werknemers – Omzetting van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

ADVIES 1980 van 27.04.2016
Nationaal Hervormingsprogramma 2016

RAPPORT 94 van 05.10.2015
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren − Tweede voortgangsrapport

ADVIES 1934 van 24.03.2015
Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad

RAPPORT 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

RAPPORT 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

ADVIES 1827 van 27.11.2012
Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis en gezondheidszorgbranche

Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - EUROPA 2020 - NPH 2012: (03.2012)
Werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot de Europa 2020-strategie - NHP 2012

RAPPORT 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

MEDEDELING 10 van 04.04.2012
Akkoord tussen de in de Nationale arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties

ADVIES 1797 van 04.04.2012
Aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit - Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.791 en nr. 1.795

ADVIES 1791 van 20.12.2011
Jaarlijkse vakantie – Ingebrekestelling door de Europese Commissie nr. 2007/4673

Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - EUROPA 2020: (11.2011)
Werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot de Europa 2020-strategie

ADVIES 1772 van 13.07.2011
Nationaal verslag (2009-2010) over de praktische uitvoering van richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

AANBEVELING 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - NHP 2011 (04.2011)
Bijdrage van de Secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad ter attentie van de Eerste Minister, met het oog op de opstelling van het Nationaal Hervormingsprogramma van België in het kader van de EU 2020-strategie

ADVIES 1746 van 13.10.2010
Bescherming tegen ioniserende stralingen - Herziening van de internationale fundamentele normen
   

ADVIES 1742 van 13.10.2010
Raad van Europa - Europees Sociaal Handvest (herzien) - Artikel 8, § 3 - Recht op borstvoedingspauzes   

ADVIES 1727 van 16.03.2010
Een geslaagde overgang naar een koolstofarme economie - tweede advies over de thematiek van de groene jobs  

ADVIES 1693 van 14.07.2009
Thematiek van de groene jobs   

ADVIES 1678 van 01.04.2009
Prioriteiten die aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (2010) moeten worden gegeven   

ADVIES 1661 van 05.11.2008
Mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten - Omzetting van richtlijn 2005/47/EG van 18 juli 2005 - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1659 van 05.11.2008
Nationaal hervormingsprogramma (2008 – 2010)

ADVIES 1647 van 09.07.2008
Opzegging van verdrag nr. 45 betreffende het gebruik van vrouwen voor onderaardschen arbeid in mijnen van allen aard, 1935 en opheffing van de bepalingen van de Belgische interne arbeidsreglementering tot omzetting van dat verdrag nr. 45

ADVIES 1634 van 29.04.2008
Omzetting van artikel 16 van richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen

RAPPORT 73 van 27.02.2008
Bijdrage van de sociale partners aan de mededeling van de Commissie: "De sociale bescherming moderniseren voor meer sociale rechtvaardigheid en economische samenhang: werk maken van de actieve integratie van de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan"

ADVIES 1616 van 17.07.2007
Bijdrage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad aan het nationaal hervormingsprogramma (2005-2008)

ADVIES 1590 van 30.01.2007
Omzetting van richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

ADVIES 1589 van 19.12.2006
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen

ADVIES 1572 van 18.10.2006
Voorontwerp van actieplan inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen

RAPPORT  69 van 02.05.2006
Tenuitvoerlegging van het Europees kaderakkoord over telewerk

RAPPORT  68 van 02.05.2006
Tenuitvoerlegging van het Europees kaderakkoord betreffende werkgerelateerde stress

ADVIES 1544 van 25.01.2006
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België

ADVIES 1528 van 09.11.2005
Uitvoering van het Europese vrijwillige kaderakkoord van 16 juli 2002 over telewerk

ADVIES 1527 van 31.08.2005
Nationaal hervormingsprogramma

ADVIES 1519 van 16.06.2005
Evaluatie van de open coördinatiemethode inzake de sociale processen - Pensioenen - Insluiting

ADVIES 1508 van 24.03.2005
Omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap

ADVIES 1493 van 11.10.2004
Herziening van de Europese strategie voor een duurzame ontwikkeling

ADVIES 1492 van 11.10.2004
Omzetting van richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

ADVIES 1463 van 05.05.2004
Voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt

ADVIES 1461 van 23.04.2004
Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 (mobiliteit-armoede-vergrijzing)

ADVIES 1403 van 28.05.2002
Verslag van de lidstaten over richtlijn 93/104/EG - Organisatie van de arbeidstijd

ADVIES 1402 van 02.05.2002
Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (greb's)

ADVIES 1396 van 26.04.2002
NAP 2002

ADVIES 1393 van 13.03.2002
Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in Barcelona

ADVIES 1392 van 13.03.2002
Omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1998 tot wijziging van de richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen

ADVIES 1376 van 27.11.2001
Belgisch voorzitterschap - Groenboek van de Europese Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

ADVIES 1369 van 19.09.2001
Mededeling van de Commissie van de Europese Unie van 21 juni 2001 betreffende het werkgelegenheids- en sociaal beleid tot vaststelling van een kader voor het investeren in kwaliteit

ADVIES 1363 van 17.07.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aspecten van de organisatie van de arbeidstijd die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ADVIES 1359 van 05.06.2001
Memorandum van de Europese Commissie betreffende het levenslang leren : Belgische bijdrage

ADVIES 1358 van 05.06.2001
Omzetting van artikel 11 van de EG-richtlijn 89/391 van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk wanneer er geen comité voor preventie en bescherming op het werk is en ook geen vakbondsafvaardiging die het comité kan vervangen - Mogelijkheid voor een rechtstreekse deelneming van de werknemers aan de behandeling van welzijnsvraagstukken

ADVIES 1357 van 05.06.2001 + Bijlagen
Discussienota ter voorbereiding van een strategie van de Europese Unie voor een duurzame ontwikkeling

ADVIES 1346 van 26.04.2001
Prioriteiten die aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie moeten worden gegeven

ADVIES 1344 van 20.04.2001
NAP werkgelegenheid 2001


IAO / INTERNATIONAAL  

ADVIES 2176 van 29.09.2020
IAO - Intrekking van het verdrag nr. 34 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen - Rapport en vragenlijst voor het vraagstuk VII dat is ingeschreven op de agenda van de 110e zitting (2022) van de Internationale Arbeidsconferentie

RAPPORT 120 van 14.07.2020
Rapport voor de periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020, uitgebracht door de Belgische regering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 2168 van 30.06.2020
IAO - Voorlegging aan het parlement van Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk en bijbehorende aanbeveling nr. 206, in juni 2019 aangenomen in de Internationale Arbeidsconferentie

PROTOCOLE van 25.10.2019
Samenwerkingsprotocol gesloten tussen de FOD Werkgelegenheid en de Nationale Arbeidsraad betreffende de toepassing van IAO-verdrag nr. 144

RAPPORT 116 van 30.09.2019
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepa-lingen van de geratificeerde verdragen - rapporteringscyclus 2019

ADVIES 2138 van 16.07.2019
IAO - Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen (art. 19 IAO-Statuut) Alomvattende studie 2020 over de instrumenten betreffende de strategische doelstelling m.b.t. werkgelegenheid

ADVIES 2137 van 16.07.2019
IAO - Opheffing van verdragen - Rapport voor vraagstuk VII dat is ingeschreven op de agenda van de 109e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2020)

RAPPORT 115 van 16.07.2019
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2016 - 31 mei 2019, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 2100 van 23.10.2018
IAO - Jaarlijkse opvolging van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-Statuut) - Afschaffing van gedwongen arbeid - Protocol van 2014 bij het verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930

RAPPORT 111 van 24.07.2018
IAO - Rapporteringscyclus 2018 betreffende de geratificeerde verdragen

ADVIES 2086 van 22.05.2018
IAO - Voorlegging aan het parlement van de aanbeveling nr. 205 betreffende de werkgelegenheid en het waardig werk voor de vrede en de weerbaarheid, goedgekeurd tijdens de 106e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (Genève, juni 2017)

ADVIES 2064 van 28.11.2017
Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen - Alomvattende studie 2019 over de socialebeschermingssokkels

ADVIES 2055 van 24.10.2017
IAO - 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2018) - Rapport V (1) - Een einde stellen aan geweld en pesterijen tegen mannen en vrouwen in de arbeidswereld

RAPPORT 105 van 26.09.2017
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2017

ADVIES 2045 van 18.07.2017
IAO – Rapport voor vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2018) – Opheffing van de verdragen

ADVIES 2038 van 23.05.2017
Ratificatie van IAO-verdragen – Ondersteuning van de lopende procedures

ADVIES 2028 van 21.03.2017
Ratificatie van het verdrag nr. 131 van de IAO betreffende de vaststelling van minimumlonen

ADVIES 2009 van 07.12.2016
Honderdjarig bestaan van de IAO – De toekomst van de arbeid

ADVIES 2007 van 22.11.2016
IAO – Jaarlijkse follow-up van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-statuut) – Afschaffing van gedwongen arbeid – Protocol van 2014 betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930

ADVIES 1999 van 25.10.2016
IAO – Rapport over vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie: opheffing van de verdragen

RAPPORT 96 van 04.05.2016
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2013 - 31 mei 2016, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

RAPPORT 95 van 13.04.2016
IAO – Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen – Rapporteringscyclus 2016

ADVIES 1969 van 26.01.2016
Voorontwerp van nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten

ADVIES 1960 van 05.10.2015
Voorlegging aan het Parlement van de aanbeveling nr. 204 betreffende de transitie van een informele naar een formele economie (IAC, 104e zitting)

ADVIES 1959 van 05.10.2015
Vragenlijst voor een evaluatie van de Verklaring van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering

RAPPORT 93 van 05.10.2015
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen – Rapporteringscyclus 2015

ADVIES 1941 van 26.05.2015
IAO - Proces post-2015

ADVIES 1930 van 24.03.2015
Gedwongen arbeid – Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten die de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 103e zitting (juni 2014) heeft aangenomen

ADVIES 1917 van 25.11.2014
Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

ADVIES 1914 van 05.11.2014
IAO - 104e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2015) - Rapport V (1) - Overgang van de informele economie naar de formele economie

RAPPORT 89 van 30.09.2014
IAO - Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 en 23 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2014

ADVIES 1897 van 25.02.2014
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft

ADVIES 1881 van 17.12.2013
Voorlegging aan het Parlement van de aanbeveling nr. 202 betreffende de socialebescher-mingssokkels, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 101e zitting (Genève, juni 2012)

ADVIES 1880 van 17.12.2013
IAO - 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2014) - Rapport V (1) - De overgang van de informele economie naar de formele economie vergemakkelijken 

ADVIES 1879 van 17.12.2013
IAO – 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2014) – Rapport IV (1) – De strijd tegen gedwongen arbeid versterken

RAPPORT 85 van 24.09.2013
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rapporteringscyclus 2013

ADVIES 1857 van 16.07.2013
Huispersoneel: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969

RAPPORT 84 van 28.05.2013
Rapport over het tijdvak 1 juni 2011 - 31 mei 2013, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeids-organisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1837 van 26.02.2013
Optioneel protocol bij het pact inzake economische, sociale en culturele rechten

ADVIES 1828 van 18.12.2012
IAO – Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale Arbeids-conferentie tijdens haar 100e zitting (Genève, juni 2011) heeft aangenomen – Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel – Aanbeveling nr. 201 betreffende waardig werk voor het huispersoneel

ADVIES 1782 van 28.11.2011
IAO - 101e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2012) - Rapport IV (1) - Sociale basisbescherming voor sociale rechtvaardigheid en een eerlijke globalisering

RAPPORT 79 van 13.07.2011
Rapport over het tijdvak 1 juni 2009 - 31 mei 2011, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1762 van 26.01.2011
IAO - Rapporten betreffende de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen - Artikel 19 van het Statuut van de IAO

ADVIES 1761 van 26.01.2011
IAO - 100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2011) - Rapport IV (1) - Waardig werk voor het huispersoneel

ADVIES 1751 van 07.12.2010
IAO - Voorlegging aan het parlement van de door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 99e zitting (Genève, juni 2010) aangenomen instrumenten - Aanbeveling nr. 200 betreffende hiv en aids en de arbeidswereld

ADVIES 1746 van 13.10.2010
Bescherming tegen ioniserende stralingen - Herziening van de internationale fundamentele normen
   

ADVIES 1730 van 16.03.2010
Internationale Arbeidsorganisatie : Ratificering van IAO-verdragen door België en rapportering over niet-geratificeerde verdragen en aanbevelingen  

RAPPORT 78 van 16.03.2010
Rapport over de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen van de IAO inzake sociale zekerheid    

ADVIES 1706 van 25.11.2009
IAO - 99e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2010) - Rapport V (1) - Hiv/aids en de arbeidswereld   

ADVIES 1700 van 14.07.2009
IAO - 99e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2010) - Rapport IV (1) - Waardig werk voor het huispersoneel   

RAPPORT 75 van 14.07.2009
Rapport over het tijdvak 1 juni 2007 - 31 mei 2009, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976, waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd  

ADVIES 1657 van 10.10.2008
IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95e zitting (Genève, juni 2006): Aanbeveling nr. 198 betreffende de arbeidsrelatie

ADVIES 1648 van 09.07.2008
IAO - 98e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2009) - Rapport IV (1) - Hiv/aids en de arbeidswereld

ADVIES 1647 van 09.07.2008
Opzegging van verdrag nr. 45 betreffende het gebruik van vrouwen voor onderaardschen arbeid in mijnen van allen aard, 1935 en opheffing van de bepalingen van de Belgische interne arbeidsreglementering tot omzetting van dat verdrag nr. 45

ADVIES 1646 van 09.07.2008
IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens de 95ste zitting (Genève, juni 2006) - Verdrag nr. 187 en Aanbeveling nr. 197 betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk

ADVIES 1612 van 31.05.2007
IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van een door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94e (maritieme) zitting (Genève, februari 2006) aangenomen instrument - Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006

ADVIES 1611 van 31.05.2007
IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 92e zitting (Genève, juni 2004) : Aanbeveling nr. 195 betreffende de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen

RAPPORT 70 van 31.05.2007
Rapport over het tijdvak 1 juni 2005 - 31 mei 2007, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976 waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd

ADVIES 1569 van 03.10.2006
I.A.O. - 96ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2007) - Rapport IV (1) - Werk in de sector van de visserij

ADVIES 1537 van 13.12.2005
IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport IV (1) - Promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

ADVIES 1533 van 09.11.2005
IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van zeevarenden – Mogelijkheid tot ratificatie door België

ADVIES 1521 van 16.06.2005
IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens de 89ste zitting (Genève, juni 2001) -Verdrag nr. 184 en Aanbeveling nr. 192 betreffende de veiligheid en gezondheid in de landbouw

ADVIES 1520 van 16.06.2005
IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport V (1) - Het dienstverband

RAPPORT  65 van 16.06.2005
Rapport over het tijdvak 1 juni 2003 - 31 mei 2005, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976 waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd

ADVIES 1503 van 21.12.2004
IAO - 93e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2005) - Rapport V (1) - Werk in de sector van de visserij

RAPPORT  64 van 21.12.2004
Drieledige beginselverklaring over de multinationale ondernemingen en het sociaal beleid

ADVIES 1495 van 20.10.2004
IAO - 93e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2005) - promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

ADVIES 1483 van 01.06.2004
IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 90e zitting (juni 2002) heeft aangenomen : het protocol betreffende het verdrag over de veiligheid en de gezondheid van werknemers, de aanbeveling nr. 193 over de bevordering van de coöperatieve verenigingen en de aanbeveling nr. 194 over de lijst van de beroepsziekten

ADVIES 1449 van 17.12.2003
IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Rapport IV (1) - Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en opleiding

ADVIES 1447 van 13.11.2003
Plan ter uitvoering van de wereldtop van Johannesburg inzake duurzame ontwikkeling

ADVIES 1446 van 07.10.2003
IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Enquête over de internationale arbeidsmigraties

ADVIES 1445 van 15.07.2003
IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Rapport VII (1) - Intrekking van zestien aanbevelingen

RAPPORT  60 van 03.06.2003
Toepassing van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1434 van 14.03.2003
Algemene overeenkomst inzake de handel in diensten

ADVIES 1409 van 10.07.2002
Voorbereiding van de wereldtop van Johannesburg inzake duurzame ontwikkeling

ADVIES 1401 van 26.04.2002
IAO - 91ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2003) - Rapport IV (1) - Vaardigheden opdoen om te kunnen werken in de kennismaatschappij

ADVIES 1387 van 29.01.2002
IAO - Voorlegging aan het Parlement van verdrag nr. 183 en aanbeveling nr. 191 betreffende de moederschapsbescherming

ADVIES 1381 van 27.11.2001
IAO - 90ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2002) - Rapport IV (1) - Bevordering van de coöperatieve verenigingen

ADVIES 1377 van 27.11.2001
IAO - Verdrag betreffende de herziening van het verdrag over de moederschapsbescherming - Borstvoedingspauzes

ADVIES 1373 van 16.10.2001
IAO - 90ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2002) - Rapport VII (1) - Intrekking van twintig aanbevelingen

RAPPORT  59 van 16.10.2001
Toepassing van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1370 van 19.09.2001
IAO - 90ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2002) - Rapport V (1) - Registratie en aangifte van arbeidsongevallen en beroepsziekten en lijst van de beroepsziekten


GENERATIE
PACT  

ADVIES 1935 van 24.03.2015
Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

ADVIES 1840 van 28.03.2013
Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

ADVIES 1825 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende vormingsinspanningen - Uitvoering van de artikelen 113 en 114 van de programmawet (I) van 29 maart 2012

ADVIES 1824 van 30.10.2012
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1784 van 28.11.2011
E
valuatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1767 van 02.03.2011
Uitvoering van de Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen – Follow-up advies nr. 1621 van 6 november 2007

ADVIES 1765 van 26.01.2011
Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

ADVIES 1733 van 16.03.2010
Brugpensioen - Canada dry - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het gecoördineerde koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen    

ADVIES 1725 van 26.01.2010
Brugpensioen - Canada dry - Ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit    

RAPPORT 76 van 15.12.2009 + Bijlagen
Algemene evaluatie van de bestande verlofstelsels   

ADVIES 1691 van 20.05.2009
Systeem van voortgezette opleiding in het kader van een alomvattende strategie   

ADVIES 1689 van 20.05.2009
Verlofstelsels en tijdskrediet   

ADVIES 1674 van 20.02.2009
Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008  

ADVIES 1673 van 11.02.2009
Welvaartsvastheid 2009-2010 – uitvoering van de generatiepactwet van 23 december 2005  

ADVIES 1672 van 11.02.2009
Welvaartsaanpassing van de socialebijstandsuitkeringen voor de periode 2009-2010 - uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact  

ADVIES 1665 van 22.12.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen - Follow-up van het advies nr. 1.644 van 9 juli 2008

ADVIES 1651 van 09.07.2008
Uitvoering van punt 50 van het generatiepact - Actief ouder worden - Overgang naar lichter werk : tijdelijke inkomensgarantie

ADVIES 1644 van 09.07.2008
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen - Terugbetaling van de teveel betaalde werkgeversbijdragen en inhoudingen

RAPPORT 74 van 09.07.2008
De evaluatie van de startbaanverplichting

ADVIES 1627 van 20.12.2007
Uitvoering van het Generatiepact en het Interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 :
- Conventioneel brugpensioen : 56 na 40 effectief gewerkte jaren
- Gelijkgestelde dagen herdefiniëren : opvolging van het advies nr. 1.601

ADVIES 1626 van 20.12.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 van 2 februari 2007 - Invoering van een specifieke brugpensioenregeling voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

ADVIES 1621 van 06.11.2007
Uitvoering van het Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen

ADVIES 1617 van 17.07.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Outplacement

ADVIES 1607 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling - Sociale balans

ADVIES 1606 van 24.04.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 – Betaald educatief verlof : Financiering – Sectoren die onvoldoende opleidingsmaatregelen realiseren

ADVIES 1604 van 24.04.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen en ontwerp van amendement op het ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen

ADVIES 1601 van 30.03.2007
Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact

ADVIES 1599 van 30.03.2007
Tijdskrediet - Uitvoering van het Generatiepact - Uitvoering van het IPA 2007 - 2008

ADVIES 1598 van 30.03.2007
Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de vermindering van de werkgeversbijdrage voor oudere werknemers in uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1593 van 30.01.2007
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten :
- ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bijhouden van bepaalde sociale documenten voor gedetacheerde werknemers

ADVIES 1587 van 19.12.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

ADVIES 1585 van 19.12.2006
Herstructurering van ondernemingen - Ontwerpen van koninklijk besluit

ADVIES 1579 van 21.11.2006
Monitoring en controle tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - Ontwerp van wet tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

ADVIES 1574 van 21.11.2006
Uitvoering van het Generatiepact : conventioneel brugpensioen (aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17)

ADVIES 1570 van 03.10.2006
Welvaartsvastheid - Uitvoering van het Generatiepact - Aanpassing van de sociale bij-standsuitkeringen

ADVIES 1567 van 03.10.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Procedure voorafgaand aan het collectief ontslag

ADVIES 1566 van 21.09.2006
Welvaartsvastheid - Jaarlijkse welvaartsbonus pensioenen - Verlaging van de werkgeverslasten - Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1560 van 07.07.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Voorontwerp van wet betreffende het scholingsbeding

ADVIES 1559 van 02.05.2006
Generatiepact - Financiering gezondheidszorg

ADVIES 1554 van 02.05.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende het brugpensioen - Vervolg van het advies nr. 1.538 van 13 december 2005

ADVIES 1553 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Jongerentewerkstelling - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Problemen met betrekking tot de toepassing van het bonusbeginsel (negatieve werkgeversbijdragen)

ADVIES 1551 van 09.03.2006
Uitvoering van het Generatiepact - Ontwerpen van koninklijke besluiten - Vervolg van het advies nr. 1.538 van 13 december 2005

ADVIES 1548 van 09.03.2006
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1538 van 13.12.2005
Uitvoering van het generatiepact - Koninklijke besluiten

ADVIES 1536 van 30.11.2005
Voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact - Vereenvoudiging van de sociale balans (Titel IV - Hoofdstuk 3) - Alternatief voorstel

ADVIES 1535 van 18.11.2005
Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact (meer bepaald de artikelen 81 en 82 inzake de aanvullende pensioenen en artikelen met betrekking tot de stage in de onderneming)

ADVIES 1534 van 16.11.2005
Uitvoering van het Generatiepact

ADVIES 1526 van 12.07.2005
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011