Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

MOBILITEIT

 

1. De financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers, de prijs van treinkaarten en het tariefbeleid van de NMBS

Interprofessioneel akkoord van 22 december 2008 (periode 2009-2010)

Cao nr. 19 octies van 20.02.2009

Cao nr. 19/9 van 23.04.2019

ADVIES 2060 van 28.11.2017
Openbaar vervoer “Waterbus Antwerpen” . Vraag om interpretatie van de cao nr. 19 octies

ADVIES 1720 van 26.01.2010  -  ADVIES 1764 van 26.01.2011  ADVIES 1834 van 18.12.2012   ADVIES 1887 van 18.12.2013  -  ADVIES 1967 van 26.01.2016  -  ADVIES 2011 van 20.12.2016 
ADVIES 2074 van 29.01.2018  -  ADVIES 2113 van 29.01.2019  -  ADVIES 2150 van 17.12.2019  -  ADVIES 2194 van 20.01.2021
Prijs van de treinkaarten

ADVIES 1854 van 19.06.2013
Voorstel van meerjareninvesteringsplan van de NMBS-groep voor de periode 2013-2025

ADVIES 1921 van 21.01.2015
Advies over het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS

ADVIES 1942 van 24.06.2015
Initiatiefadvies over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS voor het sociaal overleg

ADVIES 1968 van 26.01.2016
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

ADVIES 2084 van 23.05.2018
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS

ADVIES 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

ADVIES 2222 van 29.06.2021
Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel

ADVIES 2223 van 29.06.2021
Van de flexibele abonneme
nten van de NMBS voor het woon-werkverkeer een succes maken

AANBEVELING 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

 

2. De Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer

ADVIES 1754 van 21.12.2010
Vier ontwerpteksten betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1894 van 25.02.2014
Evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 2014

ADVIES 1904 van 25.03.2014
Wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

ADVIES 1986 van 19.07.2016
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017

ADVIES 2024 van 21.03.2017
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van het ontwerp van vragenlijst 2017 en algemene aanbevelingen

ADVIES 2133 van 28.05.2019
Editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

ADVIES 2157 van 19.02.2020
Federale diagnostiek woon-werkverkeer:

ADVIES 2217 van 11.05.2021
Editie 2021 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer: ontwerp van vragenlijst voor de editie 2020 en ontwerp van kb

 

3. Platform “Kostprijs van het woon-werkverkeer in België

DOCUMENT CRB-CCE 2016-2150 van 23.09.2016
Inventaris van de secretariaten met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen

DOCUMENT CRB 2016-2595 van 19.12.2016
Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector

DOCUMENTATIENOTA (CRB 2017-1653) van 04-07-2017
Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

 

4. Mobiliteitsbudget

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

 

WET van 17 maart 2019
Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

KONINKLIJK BESLUIT van 21 maart 2019
Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

KONINKLIJK BESLUIT van 2 mei 2019
Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

KONINKLIJK BESLUIT van 11 juni 2019
Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip ″ gemiddeld dagloon ″ wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht

KONINKLIJK BESLUIT van 17 juli 2019
Koninklijk besluit van 17 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten

 

5. Mobiliteitsbudget in de praktijk

mobiliteitsbudget.be

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011