Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 2015 van 20.12.2016
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2017
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers -   Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2017

ADVIES 2014 van 20.12.2016
Ouderschapsverlof – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft

ADVIES 2013 van 20.12.2016
Cao nr. 103 ter – Stelsel van tijdskrediet

ADVIES 2012 van 20.12.2016
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

ADVIES 2011 van 20.12.2016
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2017

Cao-bedragen
Aanpassing op 1 januari 2017 van de Cao-bedragen

ADVIES 2010 van 07.12.2016
Harmonisering en verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen – ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2009 van 07.12.2016
Honderdjarig bestaan van de IAO – De toekomst van de arbeid

ADVIES 2008 van 07.12.2016
Rondetafel "Werkbaar werk" – Voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

CAO nr. 103 ter van 20.12.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 24 quinquies van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24 bis van 6 december 1983, nr. 24 ter van 8 oktober 1985 en nr. 24 quater van 21 december 1993

CAO nr. 32 sexies van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 ter van 2 december 1986, nr. 32 quater van 19 december 1989 en nr. 32 quinquies van 13 maart 2002

CAO nr. 102 bis van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijzi-ging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (aangepast op 20-12-2016)

Inventaris van de secretariaten met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen (NIEUW)

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten

Europa-2020-strategie

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 20.12.2016 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 20.12.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 22.11.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 07.06.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 04.05.2016 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011