Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1963 van 27.10.2015
Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 1962 van 27.10.2015
Zesde staatshervorming – Bevoegdheidsoverdracht – Ervaringsfonds – Ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

ADVIES 1961 van 27.10.2015
Strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao’s en wettigheidsbeginsel

AANBEVELING 25 van 27.10.2015
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen

CAO nr. 43 quater decies van 26.05.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 bis van 16 mei 1989, nr. 43 ter van 19 december 1989, nr. 43 quater van 26 maart 1991, nr. 43 quinquies van 13 juli 1993, nr. 43 sexies van 5 oktober 1993, nr. 43 septies van 2 juli 1996, nr. 43 octies van 23 november 1998, nr. 43 nonies van 30 maart 2007, nr. 43 decies van 20 december 2007, nr. 43 undecies van 10 oktober 2008, nr. 43 duodecies van 28 maart 2013 en nr. 43 terdecies van 28 maart 2013

CAO nr. 50 ter van 26.05.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 bis van 28 maart 2013

CAO nr. 118 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 117 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering

CAO nr. 116 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 115 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 114 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 113 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 112 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 111 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 27.10.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 14.07.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.06.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.06.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 26.05.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.04.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.03.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.03.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.02.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 21.01.2015 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011