Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1982 van 04.05.2016
Detachering van werknemers – Omzetting van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parle-ment en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

RAPPORT 96 van 04.05.2016
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2013 - 31 mei 2016, uitgebracht door de Belgische re-gering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1981 van 27.04.2016
Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

ADVIES 1980 van 27.04.2016
Nationaal Hervormingsprogramma 2016

ADVIES 1979 van 13.04.2016
Vereenvoudiging van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers

ADVIES 1978 van 13.04.2016
Zondagsarbeid – Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971

RAPPORT 95 van 13.04.2016
IAO – Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen – Rapporteringscyclus 2016

ADVIES 1977 van 03.03.2016
Versterking van de competitiviteit (Verlaging van de faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %) – ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit / Sociale Maribel – ontwerp van koninklijk besluit

CAO nr. 41 bis van 13.04.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht

CAO nr. 98 quater van 26.01.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 46 vicies bis van 15.12.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17 tricies septies van 15.12.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 04.05.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 13.04.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.02.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2016/2 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 27.01.2016/1 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 21.12.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.10.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 14.07.2015 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011