Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 1935 van 24.03.2015
Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

ADVIES 1934 van 24.03.2015
Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad

ADVIES 1932 van 24.03.2015
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

ADVIES 1931 van 24.03.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars – Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen – Follow-up van de adviezen nr. 1744 en nr. 1810

ADVIES 1930 van 24.03.2015
Gedwongen arbeid – Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten die de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 103e zitting (juni 2014) heeft aangenomen

ADVIES 1929 van 24.03.2015
Verhoging van de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheques tot een totaalbedrag van 8 euro – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

ADVIES 1927 van 24.02.2015
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ADVIES 1926 van 24.02.2015
Elektronische ecocheques

ADVIES 1925 van 24.02.2015
Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 1.905 Problematiek BTW-plicht - Verlenging geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014

ADVIES 1923 van 24.02.2015
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling

CAO nr. 98 ter van 24.03.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 64 bis van 24.02.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof

CAO nr. 47 undecies van 29.04.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten

CAO nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Nieuw

Dossier gehandicapten (aangepast op 01-09-2012)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Europa-2020-strategie (aangepast op 13-09-2012)

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 24.03.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.03.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.02.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.01.2015 (NAR)

Perscommuniqué van : 21.01.2015 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 16.12.2014 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.03.2014 (NAR)

Perscommuniqué van : 12.02.2014 (NAR)

Perscommuniqué van : 26.07.2013 Overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag

Perscommuniqué van : 16.07.2013 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011