Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 19.10.2021)


ADVIES 2246 van 15.10.2021
Invoering van een vaccinatieverplichting tegen COVID-19 voor het zorgpersoneel

ADVIES 2245 van 28.09.2021
Bijkomende projecten risicogroepen voor - 26-jarigen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 - Cyclus 2022-2023

ADVIES 2244 van 28.09.2021
Wetsvoorstel - Schadeloosstelling asbestslachtoffers

ADVIES 2243 van 28.09.2021
Bevordering van de tripartiete beginselverklaring over de multinationale ondernemingen - Actieplan 2021

ADVIES 2242 van 28.09.2021
Regularisering van het vertrekvakantiegeld

ADVIES 2241 van 28.09.2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques - Elektronisering van ecocheques en ontwikkelingen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op functioneel vlak

ADVIES 2240 van 28.09.2021
Verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie

RAPPORT 124 van 28.09.2021
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2020

ADVIES 2239 van 28.09.2021
Advies over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

AANBEVELING nr. 29 van 15.07.2021
Betreffende de harmonisering van het statuut arbeider/bediende inzake aanvullende pensioenen naar aanleiding van het sociaal akkoord van 25 juni 2021

ADVIES 2238 van 15.07.2021
Sociaal akkoord van 25 juni 2021 - Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

Tabel SWT bijgewerkt op 22.07.2021

ADVIES 2237 van 15.07.2021
Afsprakenkader van 25 juni 2021 - Uitvoering

ADVIES 2236 van 13.07.2021
Verenigingswerk - Follow-up van advies nr. 2.189 - Alternatief voorstel via artikel 17 van het KB-RSZ

ADVIES 2235 van 13.07.2021
Regelgeving van het educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2021-2022

ADVIES 2234 van 13.07.2021
Hervorming van het landschap van de paritaire comités - Evaluatie van artikel 27 van de wet van 5 december 1968

ADVIES 2233 van 13.07.2021
Omstandigheidsverloven voor pleegouders

RAPPORT 123 van 13.07.2021
Syntheserapport betreffende de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome  kaderovereenkomst inzake actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2232 van 13.07.2021
Ecocheques - Bespreking van de lijst - Cyclus 2020 - Follow-up van advies nr. 2.200

VERKLARING nr. 3 NAR-HRPBW van 29.06.2021
Gemeenschappelijke verklaring betreffende het verbod van discriminatie van werknemers op basis van hun vaccinatiestatus voor COVID-19

ADVIES 2231 van 29.06.2021
Wijzigingen in de wet van 24 juli 1984 -Identiteit van de vervangen werknemer op de arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid - Archivering bij vzw SIGeDIS

ADVIES 2230 van 29.06.2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de corona-premie

ADVIES 2229 van 29.06.2021
Wetsvoorstel ter bevordering van de effectieve opname van het geboorteverlof door werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten

ADVIES 2228 van 29.06.2021
Waarschuwings- en expertiserecht - Wetsvoorstellen

ADVIES 2227 van 29.06.2021
Bevraging sociale fraude - Bijdrage tot het strategisch plan 2022-2025 en het actieplan 2022 van de SIOD

ADVIES 2226 van 29.06.2021

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

ADVIES 2225 van 29.06.2021

Opleidingsdoelstelling - Ontwerp van wijziging van hoofdstuk 2, titel 2, van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

ADVIES 2224 van 29.06.2021
Voorstel van wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

ADVIES 2223 van 29.06.2021  
Van de flexibele abonnementen van de NMBS voor het woon-werkverkeer een succes maken

ADVIES 2222 van 29.06.2021  
Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel

 

* Verbeterde versies (vormaanpassingen)

CAO nr. 159 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronacrisis

CAO nr. 158 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot toewijzing van een deel van de loonmarge aan het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen

CAO nr. 157 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toe-gang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 156 van 15.07.2021 *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 155 van 15.07.2021 *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2023 tot 2024, van de voorwaarden voor de toe-kenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

CAO nr. 154 van 15.07.2021 *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, van 1 januari 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die tewerkgesteld werden in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 153 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben

CAO nr. 152 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 151 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 150 van 15.07.2021 *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 50/4 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar

CAO nr. 43/15 van 15.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen

CAO nr. 98/8 van 13.07.2021  *
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Nieuw : Dossier Duurzame ontwikkeling

Dossier Telewerk aangepast op 18.05.2021

Dossier Ecocheques aangepast op 26.07.2021

Dossier Burn-out aangepast op 04.06.2021

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 19.06.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Nieuwe tabel CAO-bedragen vanaf 01/09/2021 - CAO 43 : bedragen aangepast op 14/09/2021

 

Perscommuniqué van : 15.10.2021 (NAR-HRPBW)

Perscommuniqué van : 28.09.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.09.2021 (NAR-CRB)

Perscommuniqué van : 15.07.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 13.07.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 05.07.2021 (NAR-CRB)

Perscommuniqué van : 02.07.2021 (NAR-CRB)

Perscommuniqué van : 29.06.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 29.06.2021 (NAR-HRPBW)

Perscommuniqué van : 07.06.2021 (NAR-CRB)

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011